Glada nyheter från styrelsen

Den undersökning av föreningens stammar som genomförts under våren, visar att våra problem är mindre än vi tidigare befarat. Stamspolningen visar att läget är okej, det gäller bara att spolning genomförs regelbundet vart tredje – fjärde år.

Vad gäller fukt och läckage från rören i källarplanen, behöver vi inte göra det stora gräv-och dräneringsprojekt som vi fick larmsignaler om hösten 2018. Istället lär det, med största sannolikhet, räcka med byte av rör där läckage finns. I vissa huskroppar är problemen värre än på andra håll, men i stort blir både de praktiska konsekvenserna och kostnaderna, mindre än vi först befarat. Detta innebär t ex att vi förmodligen inte behöver gräva upp runt huskropparna eller göra större ingrepp i planteringar mm. Men, och det är viktigt att ha i minnet, det kan förstås dyka upp problem under resans gång.

Vilken entreprenör som ska genomföra rörbytesprojekt och tätning, är vi i styrelsen ännu inte helt klara över men med hjälp av vår projektledare Magdi Dobi kommer beslut att fattas någon gång under tidig höst. Vi räknar med att arbetet kan genomföras under senhösten. Så snart det hela är igång fortsätter vi sedan med frågorna ang fönster-och fasadprojekten.

Vänlig sommarhälsning från styrelsen

Avtal med Stadens Jour

Hej alla medlemmar!

Några av er har efterfrågat en jour, då något sker i våra fastigheter. Vi, från styrelsen, kan nu meddela att vi nu har en jour som kan hjälpa till vid akuta fel. Från och med den 15 juni 2019 har föreningen nu ett löpande jouravtal med Staden/Aphos. Telefonnummer till Stadens Jour 08-29 43 70 efter 16.00 vardagar och helger hela dygnet.

Observera att detta INTE ersätter den möjlighet vi har att göra felanmälningar under dagtid till vår tekniska förvaltare Aphos. Ej akuta ärenden anmäls under ordinarie tid 8.00-16-00 vardagar till Aphos Förvaltnings AB på telefonnummer 08-604 02 59 eller på hemsidan, www.aphos.se

Jour skall användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av felanmälan på arbetstid så därför bör vi vara återhållsam med hur vi använder jouren. Det sagt så ska man inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut.  Om du kontaktar jouren för fel i din egen lägenhet, så kommer du själv att bli fakturerad för detta.

När anses ett fel vara akut?

Generellt kan man säga att ett fel är akut när det finns risk för personskada eller om situationen förvärras ju längre man väntar. 
Här är ett par exempel när ett problem är akut och som ska rapporteras till vår jour snarast möjligt. 

 • Vatten Utströmmande vatten från t.ex en brusten vattenledning
 • Avlopp Totalt stopp, dvs ingen genomrinning eller risk för personskada (t.ex halkrisk)
 • El Brott på ledning eller helt strömlös lägenhet (ej pga av nätavbrott) och/eller risk för personskada föreligger.
 • Glas Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott föreligger
 • Skadegörelse Skada på fast egendom där risk för personskada eller inbrottsrisk. 

Här är ett par exempel när ett problem inte är akut och ska inte jouranmälas utan felanmälas till Aphos.

 • Vatten Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenheter/trapphus.
 • Avlopp Vatten rinner långsamt, men ej stopp
 • El Trasig säkring/eluttag
 • Glas Sprucken glasruta
 • Värme Ingen värme i element
 • Störning Festligheter hos granne

Notera att du kan bli personligt betalningsskyldig om det är uppenbart att du kunde ha väntat till nästa vardag eller om felet  innefattar ett område som enligt stadgorna inte är föreningens ansvarsområde.  

Hälsningar Styrelsen

Information

HEJ MEDLEMMAR!

Som tidigare utlovats ska styrelsen kontinuerligt informera om läget vad gäller såväl fönsterbytet som renoveringarna av fastigheternas stammar.

Vi arbetar vidare inför det kommande fönsterbytet men, som vi informerade om redan i december, har det dykt upp nya problem, det vill säga, upptäckten av trasiga och vittrande stammar framför allt i fastigheternas markplan. Detta måste åtgärdas med högsta prioritet om vi inte ska få än större skador och mögelproblem.

Läget nu i mars 2019 är följande:

STAMSPOLNING OCH FILMNING

Under våren kommer samtliga, både de vertikala och de horisontella, stammarna att spolas samt filmas. Härigenom ”blåser” vi rent i kanalerna och får bukt med eventuella stopp. Dessutom får vi veta hur det står till med våra avloppsstammar, var problemen finns och kan utifrån det skapa ett förfrågningsunderlag att ta in offerter för. När spolningen ska genomföras kommer samtliga boende att kontaktas för utlämning av nycklar och/eller att ge tillgänglighet till respektive lägenhet. Mer information om detta kommer förstås!

STAM- OCH FÖNSTERBYTE – NU ETT STORT SAMORDNAT PROJEKT

Vad gäller fönsterbyte & fasadrenovering arbetar styrelsen vidare och vi närmar oss nu att definiera ett än större projekt än vad som tidigare flaggats för. För att i görligaste mån minska störningstiden kommer vi samordna de två projekten och genomföra arbetet i etapper. Fönsterbyte & fasadrenovering samt stamprojektet kommer därför att genomföras samtidigt.

Det senaste i fönster & fasadprojektet är att vi tagit in flera nya offerter och i och med det fått ner priset mellan 5 – 6 miljoner (brutto). Vi kikar nu även på tillval såsom att göra något åt balkongerna, vi utreder eventuella problem med asbest och letar estetiskt tilltalande fönstermodeller. Mer info kommer.

RENSNING AV BRÅTE OCH VÅRSTÄDNING

Tyvärr har vi bekymmer med att allsköns bråte samlats både i och utanför fastigheterna vilket vi förstås måste komma till rätta med. En storrensning kommer därför att genomföras i samband med vårens städdag som vi planerar att genomföra i början av maj. Datum och mer info kommer.

Inför denna städdag önskar vi att alla börjar rensa bort pinnar både i trappor och kring portar, slänga trasiga gamla leksaker, möbler eller byggmaterial som finns på våra gårdar, ta bort privata föremål från trapphusen etcetera.

Utskicket finns också att läsa på vår hemsida: brffyrhojden.se

Vänlig hälsning

Styrelsen, BRF Fyrhöjden

Kommande projekt i föreningen

Hej medlemmar!

FÖNSTER- & FASADPROJEKTET

Styrelsen och den nya arbetsgruppen, som röstades fram under vår extra föreningsstämma, har flitigt arbetat vidare med fönster- & fasadprojektet. Just nu består arbetsgruppen dock bara av två personer varför vi gärna skulle vilja få förstärkning av medlemmar med specialkompetens. Så, du som vet med dig att du har någon kunskap/erfarenhet som kan vara till nytta för detta stora projekt, hör av dig till oss. Vi i styrelsen välkomnar verkligen din/er kompetens! Skicka ett e-brev till: info@brffyrhojden.se

Styrelsen har ännu inte tecknat avtal med entreprenör eftersom det fortfarande återstår flera frågetecken vad gäller kostnader, förarbete och valda produkter. Dessutom är bygglovet för fönsterbyte nu tillfälligt återtaget. Orsakerna till detta är dels att våra konsulter i FK-gruppen misslyckats med att ta fram bygglovshandlingar till stadsbyggnadskontoret innan tidsfristen för kompletteringar gick ut, och dels för att vi behöver kunna göra ändringar i ärendet för att projektet ska bli så bra som möjligt.

Vi kommer, i enlighet med besluten som togs vid vår extra föreningsstämma, arbeta vidare och med stor sannolikhet alltså göra några ändringar i projektet. Efter att projektet har definierats kommer vi förmedla detta till er och därefter lämna in en ny ansökan om bygglov.

STAMMAR

På grund av sommarens många läckor från stammar i nedre botten påbörjade styrelsen en utredning av dessa symtom. Det vi kan utläsa, av det vi hittills fått ta del av, pekar på att samtliga stammar i våra källarplan kan vara helt orenoverade. Detta är ett projekt så akut att det kommer ha högsta prioritet och måste genomföras innan fönster- & fasadprojektet.

För att kunna fullfölja denna utredning kommer vi framöver att behöva få tillgång till flera lägenheter och källarförråd. Vi kommer inom kort att kontakta er som berörs och hoppas på ett gott samarbete!

Hälsningar styrelsen

Information angående inbrott i vår förening

Hej alla grannar! 
Vårt grannskap har drabbats av en rad inbrott under den senaste tiden och vi går nu ut med extra information till er angående detta. 

Först och främst är det verkligen beklagligt och vi känner med de familjer som har fått sina hem förstörda!  

Glöm inte att omgående kontakta ert försäkringsbolag men tveka inte heller att kontakta oss vid skador. 

Vi har kommit fram till att den kod de troligtvis använt är “den allmänna koden”, men det skadar inte att byta alla koder! Vi har kontaktat Aphos, vår förvaltare, och kodbyte ska ske så snart som möjligt! 

 Att byta ytterportar har ingen inverkan då de inte forcerat dörren. Dock behöver alla dörrar alltid vara stängda och detta är något vi alla behöver hjälpas åt med. Meddela Aphos direkt om du märker att din port inte går i lås vid stängning. 

En del av lamporna på vägen från tunnelbanan och in bakom husen på Fyrskeppsvägen har varit trasiga, men Stockholms stad har nu åtgärdat detta. Om det händer igen är det bra att fler anmäler, så går det snabbare för dem att komma och laga lamporna!

Vi behöver hjälpas åt att vara ögon åt varandra då någon är bortrest. Pensionärer och de som är hemma vissa dagar kan till exempel vara uppmärksamma på personer som rekar nästa byte, och informera oss, och Grannsamverkan. Glöm heller inte att eftersända, eller pausa, post och dagstidningar när du reser bort. Post- och tidningshögar innanför ytterdörren ger tyvärr grönt ljus åt inbrottstjuvar. Vänligen 

Styrelsen Brf Fyrhöjden

Information från polisen och grannsamverkan!

Här kommer ett Varningsutskick från polisen med anledning av att det begåtts många inbrott senaste tiden.

Länk till dessa sidor så att ni boende känner att ni kan göra något och inte bara blir rädda:
På denna sida finns bra broschyrer och dokument:
Iaktagelseblankett:

Informationsbrev 1/2016 (2016-01-21)

Extra föreningsstämma lördag 30/1, kl 13.00

Lördag 30/1, kl 13.00 har vi en extra föreningsstämma för att välja två ledamöter i ett fyllnadsval, d v s ledamöter väljs in i styrelsen fram till den ordinarie stämman. Stämman kommer att hållas i föreningslokalen, FSV 108. Skälet är, som vi informerade om i höstas, att det är för få styrelseledamöter, då det varit flera avhopp i styrelsen p g a sjukdom och flytt för arbete utomlands.

Enkät – Energistudie

Vi uppmanar alla att fylla i den enkät som alla fått hem i brevlådan och sedan lägga den ifyllda enkäten i föreningslokalen, FSV 108 på gaveln. Eller fyll i enkäten direkt på nätet:http://goo.gl/forms/95GnIweUIq

Ju bättre underlag vi får i den pågående energistudien, ju bättre energibesparande beslut kan styrelsen fatta.

Kodlås

Det är en pågående upphandling för nya kodlås till portarna. Mer information kommer angående detta byte.

Tvättstugan

En generell genomgång av maskiner i tvättstugan ska göras och en allmän uppfräschning kommer samtidigt att göras i lokalerna, inkl utbyte av städutrustning mm.

Tömning av källare

Föreningen måste tyvärr, återigen, lägga pengar på källarröjning. Det är tråkigt att konstatera att boende fortsätter att använda källargångarna som grovsoprum och föreningen får stå för kostnaderna för bortforsling gång på gång, istället för att lägga pengar på trevliga aktiviteter.

Trappförråd

Alla trappförråd som saknar hyresavtal kommer att tömmas och nya lås kommer att installeras. Du som nyttjar ett trappförråd, men som inte betalar för detta, uppmanas kontakta Rådstornet för att få ett hyresavtal.

Uppmaning från Grannsamverkan

Grannsamverkan behöver fler medlemmar och uppmanar att intresserade kommer till deras nästa möte 17 februari kl 19.00 i föreningslokalen FSV 108 så berättar de vilka de är och vad de gör

Informationsbrev 4/2015 (2015-12-05)

Miljöstugan

Vi gör ett sista försök att försöka få ordning i miljöstugan. På förslag från boende ändras antal behållare per sort till att passa behovet bättre. I samband med byte av detta och uppsättning av nya skyltar kommer en storstädning att göras. Om vi alla hjälps åt att hålla ordning i miljöstugan finns chans att vi kan behålla den, i annat fall kommer stugan att stängas och vi får hänvisa till kommunens återvinningsbehållare.

Vi söker boende som vill engagera sig i frågan om miljöstugan; komma med idéer och förslag på hur vi kan göra stugan trivsammare och enklare att hålla ren. Kontakta styrelsen via mail om du är intresserad.

Energistudie

Under perioden 1/12 2015 -31/3 2016 kommer en energistudie att genomföras i våra fastigheter. Föreningen har ansökt om och fått bidrag från Energimyndigheten att genomföra denna studie med målet att halvera våra energikostnader med 50%.

Vi har en projektledare som driver detta, Per Landqvist och han kommer att ses i området, både ute och inne under denna period. Ett steg i denna studie är en förestående boendeenkäten som kommer i mitten av december. Den kommer bestå av cirka 15 frågor och kommer med fördel att kunna besvaras digitalt på nätet.

Extra föreningsstämma

Eftersom det har varit flera avhopp i styrelsen p g a bl a sjukdom och flytt för arbete utomlands behöver vi fler styrelseledamöter och kommer att kalla till en extra föreningsstämma för att ha ett fyllnadsval. Mer information kommer från valberedningen.

Fortsatt elsäkerhetsarbete

Fortsatt arbete med att installera energisparande ledbelysningar pågår i källargångar och cykelrum/skyddsrum.

Klottersanering

Klottersaneringen har startat och ska pågå under de närmaste veckorna. Som vi meddelat tidigare kommer hus 128-132 att undantas, eftersom det kommer att krävas en annan slags åtgärd för detta utsatta hus.

Cykelrensning

Stort tack till alla som deltog i arbetet med att rensa föreningens område och förråd från övergivna cyklar, barnvagnar och annat. Speciellt tack till Lea Kaubish som organiserade och hade huvudansvar. Alla övergivna cyklar och barnvagnar är dokumenterade och en lista över allt är skickat till polisen. Planen att skänka allt till Fryshuset eller motsvarande verksamhet, som renoverar och säljer vidare och överskottet går in i deras verksamhet.

Trappförråd

I alla trappuppgångar finns trappförråd under trappan, dessa kan hyras för 50 kr/månad, men väldigt få av dessa förråd är uthyrda.

Följande portuppgångar har förråd som är möjliga att hyra: 73, 79, 81, 85, 98, 100, 102 (inom kort), 104, 106, 108, 110, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 136, 138

Källare

Flera av källargångarna är nu överfulla med allt möjligt bråte och möbler – IGEN. Vi ser ett mönster där gamla möbler, spisar och annat bråte fylls på i källargångarna i samband med renovering och försäljning av lägenheter och det är inte acceptabelt. Ett exempel är en dumpad spis i källaren mellan 73:an och 75:an.

Vi uppmanar på nytt alla boende att sluta använda källargångarna som förråd och soprum. Förutom att det innebär onödiga kostnader för föreningen är det en brandrisk.

Inget öppet hus i föreningslokalen på följande tisdagar: 22/12, 29/12 och 4/1 2016

Styrelsen Brf Fyrhöjden

Informationsbrev 2/2015 (2015-05-05)

Vårstädning

Styrelsen vill tacka alla som deltog i vårstädningen och bidrog till att vi fått en ännu finare utemiljö. Det krattades, grävdes, planterades, oljades möbler och 140 korvar grillades. Väldigt trevligt och tack än en gång.

Föreningsstämma 2015

Boka in måndag den 8 juni kl 18.30 i Aulan i Kärrtorps Gymnasium. Stämmomaterial levereras i maj.

Målning av trapphus

Målning av våra trapphus pågår, cirka hälften av portarna är klara. Vi har fått många glada kommentarer om fina trapphus.

Källar-el

Lamporna i källargångarna byts ut till miljövänlig och energibesparande led-belysning, tryckknapparna kommer att behållas.

Källarröjning

Källarna är nu röjda och tömda på allt skräp som medlemmar och hyresgäster dumpat i våra gemensamma källarutrymmen. Styrelsen förväntar sig att inget mer dumpas. Vi påminner om att en del skräp går att sortera i miljöstugan, i ö ansvarar var och en för att kasta skräp och sopor som inte kan kastas i vår miljöstuga på kommunens återvinningscentraler, i ö använd era källarkontor för förvara/spara överblivna möbler och annat.

Vi kommer att fortsätta källarröjning genom bortforsling av övergivna cyklar, barnvagnar, pulkor, kärror, rullatorer, moppar och dylikt. Inom kort kommer information om hur ni skall märka upp det som tillhör er och som inte skall kastas. Allt som inte är uppmärkt kommer sedan att kastas.

Miljöstugan

Inne i vår miljöstuga är det f n världen sämsta miljö. Det är fullständigt skandalöst hur en del boende missbrukar miljöstugan och dess möjlighet till källsortering och aktivt miljöengagemang. Styrelsen diskuterar stängning av miljöstugan om det inte blir en skärpning.

Trädgård

Det är mycket glädjande att så många vill engagera sig i vår gemensamma utemiljö.

Styrelsen kommer tillsammans med ”trädgårdsgruppen” att ta fram en trädgårdspolicy som beskriver hur den gemensamma utemiljön skall utformas för allas trivsel.

Pallkragar

På försök har styrelsen upplåtit ett antal pallkragar till medlemmar som därmed får möjlighet att odla vad man önskar. Ett kösystem för att få möjlighet att nyttja pallkragarna skall utformas.

Gräsklippning

Sedan 2014 klipper föreningen sina egna gräsmattor. Bra gräsklippare är inköpta och förvaras i ett garage. Inför sommarsäsongen 2015 behöver vi några till som vill klippa gräs. Intresserade kan anmäla sig till styrelsen.

3:a till salu

Föreningen renoverar för närvarande en 3-rummare i 73:an. Försäljning blir om cirka en månad.

2:a handsuthyrning

För att hyra ut sin lägenhet i 2:a hand krävs godkännande av styrelsen. Blankett för ansökan finns på vår hemsida.

Föreningslokalen

Föreningen förfogar över en lokal på gaveln i 108:an. I lokalen har styrelsen sitt kontor.

Lokalen har ytterligare två rum som styrelsen gärna vill nyttja för medlemmarnas möjligheter till barnkalas, möten, pubkväll mm. Vi söker er som vill delta i att inreda och ansvara för lokalen för dessa ändamål.

En ledig lokal

Föreningen har endast en lokal kvar för uthyrning. Lokalen är nyrenoverad med parkettgolv. Sprid detta bland vänner och bekanta.

Synpunkter till Stockholms Stad

All kommunal service som trafik, parker, närmiljö kan man ha synpunkter på, t ex de stora ”potthålen” i gatan.

http://www.stockholm.se/-/Tyck-till-om-stadens-service/

//Styrelsen