GDPR

BRF Fyrhöjden kan komma att i skriftlig och/eller digital form inneha och behandla personuppgifter. Personuppgifterna insamlas antingen genom samtycke från den personuppgifterna berör eller annan i dataskyddsförordningen angiven rättslig grund. BRF Fyrhöjden behandlar aldrig personuppgifter utan samtycke från den registrerade eller annan rättslig grund i dataskyddsförordningen.

Vilka personuppgifter behandlar vi och av vilken anledning?
Personuppgifter som behandlas är bland annat men inte uteslutande namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer. Personuppgifterna behandlas bland annat för att BRF Fyrhöjden skall kunna fullgöra avtal mellan dig och BRF Fyrhöjden, eller avtal mellan dig och annan part som BRF Fyrhöjden agerar ombud, konsult eller förvaltare för.

Hur länge behandlar vi uppgifterna?

BRF Fyrhöjden lagrar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. BRF Fyrhöjden genomför därför regelbundna gallringar av lagrade personuppgifter och raderar de uppgifter som inte längre behövs. Från detta finns dock undantag. BRF Fyrhöjden kan komma att lagra personuppgifter till vilka det inte finns något direktavtalsförhållande mellan BRF Fyrhöjden och den personuppgifterna berör. Sådana tillfällen kan exempelvis vara för att uppfylla en rättslig förpliktelse såsom bokföringsskyldighet, rapportering till Skatteverket, information till domstol eller liknande.

Särskilt känsliga personuppgifter
BRF Fyrhöjden behandlar inte uppgifter som kan anses särskilt känsliga enligt dataskyddsförordningen såsom uppgifter om etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös övertygelse eller uppgifter om en persons hälsa eller sexuella läggning.

BRF Fyrhöjden vidtar vid varje tidpunkt lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda den registrerades uppgifter från att spridas till obehörig eller på annat sätt. Personuppgifter är aldrig tillgängliga för fler personer än som är nödvändigt. BRF Fyrhöjden kommer alltid, för det fall någon personuppgift skulle komma i orätta händer, lämna incidentrapport till datainspektionen och meddela den registrerade om incidenten.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Den registrerade är alltid välkommen att begära information vilka uppgifter som lagras och för vilket ändamål de lagras. Den registrerade har också rätt att utan onödigt dröjsmål få sina uppgifter rättade om dessa skulle vara felaktiga. Den registrerade har också rätt att få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt begränsade. Detta gäller dock endast om BRF Fyrhöjden inte har behov av uppgifterna och har en laglig grund för behandlingen.

Var sker behandlingen och till vem kan uppgifterna delas?
BRF Fyrhöjden kommer att behandla uppgifterna i Sverige. Personuppgifterna kommer inte att överföras till annat land inom EU/EES eller land utanför Eu/EES. BRF Fyrhöjden kommer inte att sälja personuppgifter till tredje man. BRF Fyrhöjden kan dock i syfte att fullgöra avtal med den registrerade eller annan rättslig förpliktelse, vidarebefordra vissa personuppgifter till samarbetspartner såsom bostadsrättsförening, hyresvärd, bank eller försäkringsbolag, eller för att göra nödvändiga kontroller såsom folkbokföring och taxerad inkomst.

BRF Fyrhöjden vill också upplysa om att den registrerade kan lämna klagomål på BRF Fyrhöjdens hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss
För det fall du önskar uppgifter om vilka personuppgifter BRF Fyrhöjden har om dig, rätta dina uppgifter eller frågor om radering av uppgifter är du alltid välkommen att maila till oss på info (at) brffyrhojden (punkt) se.