Information från Stockholm Exergi: Planerat arbete på fjärrvärmenätet

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 30 november.

Testerna förväntas pågå från kl 8.00 till ca 12.00.

Värmeuttaget i fjärrvärmcentralen begränsas tillfälligt. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Information från Röranalys angående relining-arbete

På uppdrag av Reomti bygg ska Svensk Röranalys utföra renovering av ledningar i källaren.

Förarbetet startar måndagen den 23 november och pågår till och med 18 januari.

Rengöring samt filmning av avloppsledningar.

Renovering av avloppen påbörjas måndag 7 december och beräknas vara klar fredag den 14 maj. Se grovplanering för när vi arbetar i ert hus.

Vi vill påminna er om att arbetet i källare kommer att vara en arbetsplats och vill att ni är aktsamma om ni är i källaren.

I övrigt påverkas inte boende.

Vår personal bär alltid legitimation (ID06) väl synligt och uppvisar gärna detta vid behov.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår projektledare Jonas Alkesjö på 08-599 09 830 på vardagar mellan 07.00-16.00 eller maila till jonas.alkesjo@roranalys.se

Med vänlig hälsning

Svensk Röranalys

Påminnelse angående förråden

Med ledning av de svar vi har fått in från vissa medlemmar förstår vi att det måste vara flera som har andra förrådsnummer än lägenhetsnummer. Vi vore därför väldigt tacksamma om alla kunde kolla sina förråd och återkomma om numren inte stämmer. Efter att vi har börjat med inventeringen har det även framkommit att vissa saknar t.ex. matkällarförråd, att “deras” nummer är taget av någon annan. Vi vill få ordning i föreningen och veta vilka förråd som hör till vilken lägenhet, bl.a. inför försäljningar.

Inventering av källarförråd

Styrelsen har märkt att det kan vara oordning och okunskap om vilka källarförråd som hör till respektive lägenhet vid t.ex. försäljning.

Varje lägenhet har TVÅ förråd, ett ”vanligt” källarförråd och ett matkällarförråd.

På de flesta lägenhetsdörrar står det ett lägenhetsnummer, samma nummer ska stå på dina förråd, se bilder ovan. Stämmer dessa nummer på din lägenhet och ditt/dina förråd så behöver du inte göra något.

Har du ett annat nummer på ditt/dina förråd än på din lägenhetsdörr meddela styrelsen på info@brffyrhojden.se ! Har du inget nummer på din lägenhetsdörr (det är några som inte har det) så meddela styrelsen vilket nummer du har på ditt/dina förråd.

/Styrelsen

Helgarbete

Underleverantören Murtek kommer och kompletterar intäckning för regn på tak vid trapp/gavel på ställning HUS 2 (128-132) på lördag mellan ca. kl. 09:00-12:00. Om de är några frågetecken går deras arbetsledare nå, Adam 073-820 11 18.

Skydda dig och dina grannar mot brand

Inför en större brandsäkerhetskontroll behöver vi ta ett individuellt ansvar för vad vi placerar i källar- och i trappuppgångar.

Från och med nu och två veckor framåt önskar vi att de medlemmar som är ansvariga för de föremål som placeras i våra trapphus och källargångar ta bort detta. T.ex. skoställ, barnvagnar, väggbonader, byggmaterial, leksaker, möbler och dylikt.

Det här är inte bara en åtgärd som vi behöver göra inför brandinspektionens besök. Det är något som alltid ska efterlevas. Vi ansvarar alla för att inte någon eller några skadas vid eventuell brand just för att vi förvarar våra tillhörigheter på ett oansvarigt sätt.

Styrelsen

Vädjan från styrelsen

Hej medlemmar!

Vi i styrelsen har, på en kort tid, fått en del negativa synpunkter och misstro på vårt arbete riktat mot oss på olika forum. Detta gör inte vårt arbete lättare, då vi lägger ner extremt mycket tid på styrelsearbetet. Det är inte bara bygget som vi hanterar utan också all den dagliga drift som en förening av denna storlek kräver.

Vi i styrelsen är också medlemmar och era grannar, som tagit på oss styrelseansvar för att driva föreningen framåt och vill givetvis det bästa för föreningen. Vi ber er därför tänka efter hur ni kommunicerar i fortsättningen. 

Vi, liksom ni, befinner oss i precis samma situation som er alla andra med exempelvis rådande pandemi, renoveringen och allmän oro. 

Mvh

Styrelsen