Till alla som har utnyttjat det analoga TV-utbudet – alltså har en sladd mellan TV:n och uttaget i väggen.


Vi har ju som tidigare meddelats sagt upp vårt avtal med Telenor om kabel-TV. Styrelsen fårmånga frågor om hur man ska göra när det slutar fungera den 28/2 och man vill fortsätta titta på ”tablåteve”.

Det enklaste är att beställa ett abonnemang från Ownit, vår bredbandsleverantör, och köpa en TV-box av dem. Boxen ansluts trådlöst till routern och kostar 1295 kr. Det billigaste abonnemanget kostar 199 kr/månad.

Telefonnummer till Ownits kundtjänst är 08 – 525 07 300.

Alternativet är att endast utnyttja TV via bredbandet.

Mvh Styrelsen

OVK besiktning

Under vecka 4-6 kommer det utföras en obligatorisk ventilationskontroll i samtliga lägenheter och lokaler. Entreprenör är CS Sot & Vent AB

Aviseringar delas ut i brevlådan i respektive hus 10 dagar innan besiktning med start fredag 13/1. Om du inte kan vara på plats den dagen så erbjuds nyckelinsamling.

Observera att det är medlemarnas skyldighet att se till att entreprenören får tillträde. Om de måste återkomma så tillkommer en extrakostnad som kan komma att faktureras medlemmen.

Renovering i lägenheter -ändringar i Bostadsrättslagen

Ändringar i bostadsrättslagen som träder i kraft vid årsskiftet

I juni 2022 klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om tryggare bostadsrätt. Det innebär framför allt ändringar i bostadsrättslagen i syfte att stärka det rättsliga skyddet för köpare av nya bostadsrätter. Vissa lagändringar berör dock även befintliga bostadsrättsföreningar, främst vad gäller åtgärder i medlemmars lägenheter.

Inga övergångsbestämmelser finns, utan lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 oavsett vad som står i föreningens stadgar.

Fler ändringar kräver tillstånd

Bostadsrättshavaren måste redan i dag ha styrelsens tillstånd för att utföra en åtgärd i lägenheten som handlar om ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten eller gas. I och med lagändringarna förtydligas att det även gäller nyinstallationer, d.v.s. nu ska det också gälla för installationer och ändringar för ventilation, eldstad, rökkanal och annat som påverkar brandskyddet. Listan med åtgärder som medlemmarna behöver söka tillstånd för hos styrelsen blir längre. När styrelsen tar emot en ansökan om tillstånd ska den pröva om åtgärden kan vara en påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om styrelsen till slut landar i det kan de vägra tillstånd. 

För lägenheter med särskilt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde kommer det alltid att krävas tillstånd ifall en åtgärd påverkar det värdet. Det är styrelsen som ska göra en självständig bedömning av om byggnaden är särskilt värdefull för historisk, miljömässig, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt. Bedömningen kan till exempel röra en ansökan om ändringar som berör serveringsskåp, kakelugn eller lägenhetens planlösning. Styrelsen ska också bedöma hur andra bostadsrättshavare kan påverkas genom att ta in synpunkter från dessa. Om en styrelse ger tillstånd till en åtgärd kan den villkora sitt tillstånd.

Styrelsen kan ställa krav i tillstånden som då ska vara tydliga. Även fortsättningsvis får föreningen enbart neka tillstånd om åtgärden är ”till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen”, som det står i lagen.

Medlemmen får utökade rättigheter

Om bostadsrättshavaren är missnöjd med styrelsens beslut i dessa frågor kan denne begära att hyresnämnden prövar frågan.

Beslut av hyresnämnden som gäller tillstånd till en åtgärd i en lägenhet ska kunna överklagas till Svea hovrätt.

Ombyggnationer utan tillstånd

Om en medlem utför en otillåten åtgärd ska styrelsen inom två månader från att den fått kännedom om ändringen uppmana medlemmen att omgående återställa det som gjorts. Om detta inte sker kan medlemmen bli uppsagd och tvingas flytta. Föreningen kan även reagera genom att skicka en rättelseanmaning för vanvård till bostadsrättshavaren. Det gäller dock inte om medlemmen rättar till åtgärden eller ansöker om tillstånd och får det beviljat av hyresnämnden.

Föreningen kan även i vissa fall då ändringar kan medföra allvarliga risker välja att rätta till ombyggnationen på bostadsrättshavarens bekostnad.

Allvarligt att bygga om utan tillstånd

Att göra ombyggnationer utan tillstånd kan, om medlemmen inte rättar till åtgärden efter en tillsägelse, i slutänden leda till förverkande, alltså att medlemmen tvingas flytta från lägenheten.

Reglerna gäller endast de åtgärder som utförts efter 1 januari 2023.

Information om sortering av matavfall

1 januari 2023 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall för alla hushåll i Stockholm. Styrelsen har under året arbetat med att hitta den bästa ekonomiska och hälsomässiga lösningen för föreningen. Vi vill både undvika råttor och följa gällande arbetsmiljökrav för de som hanterar avfallet.

Styrelsen har utfört en upphandling där vi tagit in flera anbud, träffat entreprenörer på plats, sammanställt anbud för att jämföra och återigen träffat de entreprenörer som varit mest intressanta för uppdraget.

Den lösning som arbetats fram innebär följande:

  • Minimering av antal kärl för hushållssopor samt tidningsinsamling.  Se nedan bild på preliminärt utförande vilket baseras på rekommendationer och kalkyleringar för antalet lägenheter vi har i föreningen. Vissa ändringar kan ske under produktion gentemot nedan bild.
  • Utförandet innebär att där det idag finns två större skåp (ex station 1 med både sopavfall och tidningsåtervinning) kommer endast ett av de större skåpen att finnas kvar.
  • Ett skåp med två kärl för matavfall kommer att finnas vid alla sopstationer.

De bruna påsarna för matavfallet samt hållare (”start kit”) för påsar tillhandahålls gratis av Stockholms stad. Planen är att vi ska ha ett förråd av påsar i miljöstugan. Styrelsen återkommer med mer information gällande ”start kit” under våren.

  • Varje lucka/nedkast kommer tydligt att märkas med vad som ska kastas i just den luckan.

Den nya lösningen kommer att stå klar under våren 2023, troligtvis i april/maj. Ambitionen har varit att få allt på plats till årsskiftet men på grund av långa leveranstider av matavfallskärlskåp försenas färdigställandet.

Övergången till ny avfallshantering innebär en kostnad till att börja med men vi kommer att ha sparat in den inom ett par år då kostnaderna för sophämtning minskar markant med ovan lösning. Dessutom är hämtningen av matavfall är gratis.

Mer information om matavfallshantering finns på Stockholm stads samt Stockholm vatten och avfalls hemsidor.  

Ang pågående stamspolning


Om stamspolningen som pågår mellan den 28/11 och 8/12:

Är ni missnöjda med något som inte är akut, kontakta Röranalys.

Även vid akuta situationer som t.ex. stopp eller läcka, så ring deras jour. Om ni tar in en annan jourfirma så debiteras föreningen.

Röranalys journummer är samma som kontorsnumret:

08-599 098 00

mejladress: info@roranalys.se

Dags att testa brandvarnaren!

Nu är det redan advent igen, och med den tänds det många ljus. Vi i styrelsen vill be alla boende att vara extra försiktiga med att lämna tända ljus obevakade, detta för att minska brandrisken!

Vi vill också be er att för säkerhets skull kontrollera era brandvarnare även i år för att se att de fungerar ordentligt. 

Testa gärna redan nu, eftersom det är lätt att glömma!

Med önskan om en trevlig och mysig första advent!

Styrelsen

Trasiga maskiner i tvättstugan

Hej alla grannar!

Som många av er vet har vi haft problem med krånglande tvättmaskiner och långa leveranstider på nödvändiga reservdelar en längre tid. Just nu har vi hela tre maskiner som är ur funktion.  Vi förstår att detta orsakar problem för många och att vi behöver en långsiktig lösning för en fullt fungerande tvättstuga.

På grund av detta har styrelsen beslutat att köpa in två nya maskiner till den bokningsbara tvättstugan. Den trasiga maskinen i spontantvättstugan väntar på reparation sedan tidigare.

I väntan på och leverans och reparation uppmanar vi alla som har egen tvättmaskin att använda den i första hand, och hoppas att ni som använder tvättstugan kan finna lite tröst i att problemet håller på att åtgärdas.

/Styrelsen

Nyhetsbrev 23 okt

Hej medlemmar!

Tack alla som kom till städdagen, vilket gäng och engagemang och en massa blev gjort!

Stamspolning och besiktning

Med anledning av förekommande stop/bubbel i avlopp samt översvämningar i lägenheter från de vertikala stammarna som har uppstått i en del av våra hus kommer en stamspolning att utföras i alla våra hus.

Stamspolning av spillvattenledningar i kök och badrum kommer att utföras av Röranalys 28 november till den 9 december, v.48–49. Sist detta gjordes var våren 2019.

Röranalys kommer att sköta all avisering (1 månad innan samt 1 vecka innan arbetets start) och nyckelhantering.

Värme

Pga omvärldsläget tvingas föreningen att se över kostnader. En stor del i detta är vilken värme som föreningen kan erbjuda sina medlemmar.

Styrelsen har valt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation på 20 grader C, dvs om temperaturen i din lägenhet är över 20 grader så kommer inga åtgärder vidtas. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/

Kontrollera själv temperaturen med en termometer innan du felanmäler! Varje besök från Aphos faktureras föreningen. Temperaturen mäts minst 1 m från yttervägg, fönster och 60 cm ovanför golvet.”

Trädgård och utemiljö

Trädgårdsgruppen har samlats vid tre tillfällen under hösten.

Kampanjen för att fler ska adoptera en rabatt har varit framgångsrik men vi saknar fortfarande faddrar vid nr 128–138 och 114–126. Det finns en ledig rabatt kvar utmed långhuset. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att adoptera en ledig rabatt (= en med skylten kvar) det är inte för sent. De rabatter som inte har fått någon fadder kommer att planteras av vår trädgårdsentreprenör Assars Trädgårdstjänst så de inte växer igen.

Assars Trädgårdstjänst har röjt sly och klippt ner buskar på föreningens mark och på städdagen beskars flera buskar och fruktträd.

Gräsmattorna utanför långhuset börjar ta sig och de krukor som placerades ut på städdagen verkar ha fungerat som hinder mot bilar som kör in och förstör gräset. Det är olyckligt om större fordon som matleverantörer kör in på den smala passagen, särskilt med tanke på balkongerna och fasaden.

En sandsilo för vinterns halkbekämpning kommer att placeras vid gaveln på hus 5 längst ner mot skolan.

Hälsningar

Styrelsen

Ang tvättstugan

– I det bokningsbara rummet finns två maskingrupper. Det är bara du och den som eventuellt bokat den andra maskingruppen under samma tid som har tillgång till rummet medan tvättpasset pågår. Du får inte använda spontantvättstugan samtidigt som du har ett bokat pass.

-Använd enbart den maskingrupp som du har blivit tilldelad. Om det är problem med maskinerna, felanmäl till :

Tel: 08-6040259

E-post: info@aphos.se (vid kontakt denna väg, tänk på att lämna namn och lägenhetsnummer)

Information Bygget

Vecka 40 kommer omfärgning av Hoburgen, det vita huset vid miljöhuset, att påbörjas. Det innebär att en ställning kommer sättas upp och att fönster måste täckas. De tar dock en kortsida och en långsida i taget, så de boende kommer hela tiden att ha en sida fri från täckning.

Exakt hur lång tid arbetet kommer att ta är svårt att säga men Murtek kommer att vara i lokalen där Reomti haft sin etablering till den 30 november. Besiktning är inplanerad i början av december

Arbeten kommer även utföras på baksidan av hus 8 (långhuset) under denna tid. 

Hela byggprojektet blev i fredags godkänt av besiktningsfirman. Även fasaden på Hoburgen ingår i detta godkännande då det är estetiskt och inte påverkar funktionaliteten. 

Projektet är alltså klart och rott i hamn!

Vi ska alla vara nöjda och glada att vi har gjort det möjligt att genomföra detta projekt.

Byggfrågor skickar ni fortfarande till byggetforhojden@gmail.com fram till 31 oktober. Därefter kommer de, om frågor finns kvar om bygget, dirigeras om till styrelsen. 

Mvh

Styrelsen