Information från byggprojektledaren 2020.09.27

Ny kontaktväg
Frågor och synpunkter rörande byggprojektet mailas nu till byggetfyrhojden@gmail.com.  

Uppdaterad tidplan
En tidplan daterad 2020.09.15 har läggs ut på föreningens hemsida. Vi understryker att tidplanen även i fortsättningen kan förändras. Det rekommenderas att inte planera längre resor eller dylikt utifrån tidplanen. Uppdaterade tidplaner avses publiceras ca kvartalsvis.

Arbetstider och yrkesgrupper
Entreprenören arbetar kl 7-16 på vardagar, utom Murtek AB som utför fasadarbetena kl 7-18 måndag till torsdag. Alla yrkesgrupper är svensktalande utom hos ställningsbyggaren där arbetsledningen – men inte varje arbetare – talar svenska.
Om du ser misstänkt aktivitet utom arbetstiderna så ring till polisen. 

Tillval av nya ytterglas och öppningsvred
För den som önskar erbjuds möjlighet till utbyte av ytterglas-rutor till nytt planglas samt nu också att köpa nya öppningsbeslag/vred. Dalarö Måleriservice delar ut blankett för beställning senast 1 vecka innan åtgärder i ditt hus påbörjas. Bevaka posten om du inte är hemma.
Blanketten ska signeras med namnteckning. Den samlas in av Dalarö när de kommer tillbaka för försyn hos dig. Föreningen kommer senare att fakturera dig för de tillval du gjort. En administrativ avgift tillkommer.

Besiktningar sker
Kontraktsenliga besiktningar för markarbeten och fönsterbyte har påbörjats. Syftet är att nu i början fastställa vilken nivå som ska gälla för utförandet. Besiktningar kommer också att ske av fasadarbeten och arbetet med VA. 

Buller  
För att spräcka berg snabbare används nu en stor borr-rigg. Maskinen har hög ljudnivå, men arbetet går alltså fortare. 

Du som har husdjur  
Det är viktigt att du noga informerar entreprenörens kontaktperson att du har husdjur och kommer överens om hur situationen ska hanteras. Sätt också upp information på utsidan av din ytterdörr om vilka djur som finns i lägenheten. Det säkraste är om husdjuren kan vara någon annanstans under entreprenörens arbetstid. 

Om något skadas
Säkra upp allt du är rädd om genom att flytta undan, täcka över eller skydda det på annat sätt.
Om saker eller möbler går sönder hos dig så är det din hem-försäkring som gäller. Om väggar, golv eller dylikt skulle skadas så är det bostadsrättsförsäkringen som gäller (alla medlemmar har sådan försäkring hos Folksam).
Ditt försäkringsbolag undersöker om uppsåt eller försumlighet av någon annan kan påvisas, i så fall ställs krav till denne.
För föreningen gäller motsvarande – om fastigheten skulle skadas så öppnar föreningen ett försäkringsärende.

Galler för källarfönster tas bort
Gallren som sitter på vissa fönster tas bort. Försäkringsvillkoret som gäller är Skyddsklass 1 – ”ingen eller låg mängd begärlig egendom”. Du förväntas alltså inte förvara någon begärlig egendom i förråden. Montering av eventuella galler, för de som vill ha det, ska ske på insidan efter renoveringens slut. 

Re-lining av avloppsrör i källare
Kring årsskiftet planeras re-lining av avloppsrör. För att underlätta informationen inför start kommer en inventering göras för att identifiera vilka förråd/medlemmar som behöver tömma hela/delar av sina förråd för framkomlighet. 

Tillträde och bortplockning av saker – vad gäller för medlem
Det är viktigt att du lämnar tillträde till din bostad efter aviseringen, och att du plockar bort dina saker enligt anvisning. Tillträde ges genom du lämnar din nyckel till Reomti som har ett säkerhetsskåp.  Underhållsarbete på fastigheten är något varje boende enligt bostadsrättslagen, 7 kap. 13 §, och föreningens stadgar, § 45, är skyldig att möjliggöra. Ansvaret att plocka undan sina saker beskrivs i stadgarna § 41.
Om du inte lämnar tillträde eller inte plockar undan så kan det medföra en kostnad för dig.  

Byggmöten
Byggmöte med entreprenören hålls var tredje vecka där frågor om tider, organisation, tekniska frågor, ekonomi, lagkrav, kontroller, aviseringar och anmälda avvikelser tas upp. Alla inkomna frågor från medlemmar tas upp.

Årsstämma 2020 NYTT datum 30/6!

Vi blev uppmärksammade på att vi inte uppdaterat nytt datum på hemsidan till årsstämman. Vi ber om ursäkt för detta.

Söndagen den 14/6 delade styrelsen ut kallelse, följebrev samt poströstningsblankett. För medlemmar som för tillfället är på annan ort i rådande omständigheter och inte kan ta del fysiskt av poströstningen var vänlig maila styrelsen så löser vi detta: info@brffyrhojden.se

Hälsningar styrelsen

Extrastämma 2018-10-17

Tack alla som kom till stämman igår!

Stämman beslutade återigen om att genomföra ett fönsterbyte.

Stämman beslutade även om de två att-satserna i motionen:
Att-sats 1: En arbetsgrupp av medlemmar med relevanta kunskaper om fönster och fasad tillsätts för att hjälpa styrelsen att få ett så bra avtal som möjligt.
Att-sats 2: Denna arbetsgrupp kommer, tillsammans med styrelsen, att informera medlemmar om vad den kommer fram till.

Dessutom valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen:
Anne Karlsson
Pia Huss
Thomas Lindkvist
Mikael Havlind

Information från styrelsen

brf fyrhöjden logo

Informationsträff

Tisdagen den 9 oktober mellan kl 18-20 hälsar styrelsen alla medlemmar välkomna till en informationsträff om fönster- och fasadprojektet. Det kommer vara “öppet hus” där alla som vill kan vädra sina tankar och ställa frågor till både styrelsen och inbjudna sakkunniga. Mötet kommer äga rum i styrelsens lokal på Fyrskeppsvägen 108 (alltså inte i 138 som tidigare meddelats).

Extrastämma

Styrelsen utgörs för närvarande av tre personer: Christofer Blixt (ordförande), Henrik Nordström och Joy Himmelmark. Anledningen till att styrelsen kallar till extrastämma är för att stämman ska kunna välja in fler ledamöter. Som ni säkert har sett i kallelsen finns det också en motion från en grupp medlemmar som motsätter sig föregående stämmas beslut att byta ut våra fönster. Enligt våra stadgar har medlemmar rätt att begära en extrastämma för att ompröva ett stämmobeslut genom att samla namnunderskrifter från minst 10% av föreningens medlemmar. När en sådan begäran inkommit är styrelsen tvungen att kalla till extrastämma inom sex veckor. För att slippa kalla till två extrastämmor har styrelsen beslutat att välja in nya ledamöter och ta upp motionen från medlemmarna på samma stämma. Motionen “Ny omröstning om fönsterrenovering eller fönsterbyte” med tillhörande information kommer alltså INTE från styrelsen. Styrelsens svar på denna motion hittar ni direkt efter motionen i det utskick ni har fått i brevlådan och i länken nedan.

Vi vill också förtydliga att den A4 som delades ut samma kväll som kallelsen INTE hör till kallelsen! Styrelsen tar avstånd från det som skrivs i detta utskick. Vi uppmanar istället alla att läsa kallelsen från första till sista sida. Däri finns svar från styrelsen, ekonomiska kalkyler och allmän information angående projektet.

Kallelse och beslutsunderlag till extrastämman.

Facebook är INTE en officiell kanal för information om föreningen

Vi ber om ursäkt för att vi inte har uppdaterat hemsidan på länge. Vi förstår att detta bidrar till den ryktesspridning som just nu sker bland annat på Facebook.

Styrelsen har inget att göra med Facebook-gruppen och de diskussioner som tar plats där. Dessutom har vi noterat att tonen på sidan ibland är väldigt hård. Vi hoppas att denna ton inte är något ni tar med er till informationsträffen, stämman eller i allmänhet utsätter era grannar för. Fortsätt gärna att använda Facebook-gruppen till det den är avsedd för, d.v.s. att bidra till god grannsämja! Om ni har åsikter eller frågor är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen på info (at) brffyrhojden (punkt) se.

Vi ses på informationsträffen och på stämman!

Mvh Styrelsen

Hål i marken!

Styrelsen har anlitat en firma för att åtgärda och undersöka orsaken till det ras som uppstått i området kring port 120. Tillsvidare kommer området kring hålen att spärras av, tills det att arbetet är utfört!

OVK resultat (uppdaterad)

fyrhöjden jul

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK.
Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar.
Mer info www.boverket.se

Styrelsen har nu slutfört sammanställning av OVK-besiktningen som gjordes i våras.
Närmaste dagarna kommer det att delas ut lappar till dem lägenheter som fått anmärkningar.
Se i föreningens stadgar, vad du som medlem ansvarar för att åtgärda.

Uppdatering/Förtydligande

Fastighetsägaren ansvarar för att OVK görs. På vilka sätt anmärkningarna i protokollet åtgärdas är det upp till styrelsen att ta beslut om.

Efter sammanställning av protokollet har styrelsen återkopplat till lägenheter där det kom fram anmärkningar, och att ansvaret för åtgärderna är lägenhetsinnehavarens.

Föreningen kommer inte projektleda en gemensam åtgärd av OVK anmärkningarna. Styrelsen har inte möjlighet att ta sig an denna administrativa heltidstjänst, som bl.a är att koordinera utförandet, vara kontaktperson mm.

Peter Sotare AB som utförde besiktningen är inte upphandlade att åtgärda detta för föreningens räkning och utför inte jobb som innebär enstaka åtgärder. Dem kan kontaktas ifall en förklaring på anmärkning söks.

Medlemmar kan fritt välja vilken firma dem vill anlita för utförande av åtgärderna, vänligen kontakta den firma du vill för offert.

Flera nedslag från besiktningen beror på förbyggda eller igensatta köksventiler pga felaktig ombyggnation. Likaså är många anmärkningar på tilluftsverkan, som beror på stängda ventiler. Fastigheterna är utrustade med självdragsventilation, ifall man stänger ventilerna så kommer luften istället att tillföras till lägenheter på ett oönskat sätt.