Men hörrni!

Nu svämmar de övergivna kläderna i tvättstugan över alla bräddar! Jättekonstigt att så många fina plagg ligger utan att någon ägare hörs av. Vi måste råda bot på detta problem. Sök upp dina egna grejor nu genast. Kvarlämnade kläder kommer efter den 1/11 att lämnas till textilåtervinning. Fortsättningsvis ska tvättstugorna tömmas på kvarlämnat varje månad – så håll koll på din tvätt.

Uppdaterad tidplan byggprojektet

Igår fick vi en uppdaterad tidplan för renoveringsprojektet. För långhuset kommer arbetena att ske etappvis för 3+3+4 portar med början från öster (port 89). Förseningen från den förra tidplanen beror på att putsfirman har kommit efter, men de har nu bemannat för att öka takten och den kontraktsenliga sluttidpunkten kommer att hållas. Putsfirman kommer att bedriva arbete hela vintern och får själva stå för eventuell merkostnad p.g.a. kallt väder. Hittills har intäckningen av fönster skett så att vädring oftast kunnat ske på ena sidan av de genomgående lägenheterna. När arbetstakten nu ökar kommer vi arbeta för att byggfirman ska planera så att intäckning inte ska behöva finnas på båda sidor samtidigt mer än nödvändigt. När det gäller arbeten i lägenheterna med fönstren anslås en detaljerad tidplan för varje port. Det blir en motsvarande indelning med tre etapper även för fönsterarbetena, från öster. Exakt när en fönsteretapp påbörjas utvisas inte i tidplanen p.g.a. att mängden rötskador är okänd innan man startar. 

Råttor

Enligt uppgift är det nu mycket råttor i området och det har kommit till styrelsens kännedom att personer lägger ut fågelmat. Vi ber er att upphöra med detta snarast då frön etc. är kalas för råttor och kan locka hit dem ännu mer.

Mvh Styrelsen

Angående badrumsfönster

Det har kommit till styrelsens kännedom att det har uppstått frågor angående bytet av badrumsfönster i samband med fönster- och fasadrenoveringen som pågår i föreningen.

Den tidigare hyresvärden M2-gruppen genomförde ett fönsterbyte i badrummen innan ombildning skedde till bostadsrättsförening. De fönster som det byttes till hade för litet mått i förhållande till fönsterytan, vilket löstes genom att det sattes en ”plåtram” runt fönstren för att fylla ut hela ytan. Bygglov för denna ändring av storlek saknades, varför föreningen har haft ett vitesföreläggande på sig att återställa och byta till fönster i originalstorlek, oavsett att de gamla fönstren har fungerat. Detta byte sker nu i samband med fönster- och fasadrenoveringen.

Det har dock i samband med den försyn som görs av byggfirman inför fönsterrenoveringen upptäckts att vissa bostadsrättsinnehavare vid badrumsrenoveringar har ”byggt in” dessa plåtkanter med kakel så att den totala fönsterytan således har blivit mindre, vilket medför att de nya fönstren nu inte kommer att få plats. Det har hittills endast varit några enstaka fall.

En ombyggnad/renovering som påverkar fastigheten bör inte godkännas, men nuvarande styrelse har inte kännedom om bakgrunden, eller om de renoveringsansökningar som har kommit in har varit tydliga med att denna ”inbyggnad” kommer att ske. Det är en medlems ansvar att inre åtgärder överensstämmer med fastigheten. Kostnaden för återställande där sådana ombyggnader har skett är därför medlems ansvar, enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar (paragraf 34 – 42), det är alltså inget beslut som har fattats av styrelsen och det ingår inte i projektets budget (detta gäller även om det är en tidigare boende som utfört arbetet).

Den plattsättare som hänvisas till har rekommenderats av en boende i föreningen som har råkat ut för just detta problem och var väldigt nöjd med hans arbete.

På förekommen anledning vill styrelsen även påminna om att föreningens ekonomi är vi medlemmars ekonomi. Föreningen har alltså ingen ”egen” ekonomi att ta kostnader ur, utan allt som bekostas av föreningen bekostas i förlängningen av oss medlemmar och kan t.ex. medföra högre avgifter för oss alla.

KABEL-TV TELENOR

Medlemmar som har problem med anslutningen till kabel-tv, via antennsladd; Vi ber er felanmäla på telefonnummer 020 – 222 222 för att få in så många felanmälningar som möjligt till Telenor.

Styrelsen arbetar parallellt för att lösa det här problemet som pågått en längre tid.

Påminnelse angående avspärrningar

Styrelsen ber än en gång boende att respektera de avspärrningar som görs på grund av bygget. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att gå innanför avspärrningar och klättra på byggställningar, det gäller både stora som små, det vore ju väldigt tråkigt om det händer en olycka.

Vid sådana här byggen brukar hela byggområdet vara avspärrat, men det går ju inte nu eftersom vi bor här samtidigt som de håller på, därför måste avspärrningarna verkligen respekteras! Vi ber även föräldrar att prata med sina barn om att det kan innebära fara att gå innanför avspärrningar eller klättra på byggställningar.

Mvh styrelsen

Viktig information till dig som inte har anmält förrådsnummer vid inventeringen

Styrelsen har ikväll satt upp lappar på de matkällarförråd där ingen innehavare har anmälts vid förrådsinventeringen. Dessa innehavare måste anmäla till styrelsen snarast, dock senast den 31 mars 2021, därefter kommer uppklippning av lås och tömning av förrådet att ske.

Det är bra om alla har möjlighet att ta en titt på sitt eget förråd så att man inte av misstag har fått en lapp på sitt förråd. Det har varit väldigt rörigt med inventeringen och vi har idag satt upp drygt 60 lappar på lika många förråd.

Brandsäkerhet – flygande inspektioner

Trots tidigare tydlig info är det fortfarande medlemmar som förvarar sina saker i trappuppgångar och källargångar. Det är inte tillåtet, detta ska följas av samtliga boende bl.a. med tanke på brandrisken och vid utrymning. Det gäller alla våningsplan, inte bara i porten och källaren, och det gäller inte bara lösa saker utan även tavlor och växter. Trapphusen är en allmän yta och inte en förlängning av enskild boendes lägenhet.

Vi blir därför nu tvungna att ta in en extra tjänst som utför flygande inspektioner i våra fastigheter. Vid inspektionen kommer alla föremål som finns i trapphusen med omedelbar verkan flyttas till ett förråd för förvaring en begränsad tid, där ägaren mot kvittering kan hämta ut sina ägodelar.  

Utkvittering sker via mail;  info@brffyrhojden.se.

Hälsningar styrelsen

Förrådsinventeringen, igen…

Styrelsen har, som vi tidigare meddelat, märkt att det är viss oordning och okunskap om vilka källarförråd som hör till respektive lägenhet vid t.ex. försäljning och nu i samband med renoveringen. Vi arbetar ju därför med att inventera samtliga förråd för att få ordning på vem som har vilket förråd. Då det inte har fungerat enligt tidigare instruktioner, d.v.s. att medlemmar/hyresgäster mailar in till styrelsen, kommer vi istället att sätta upp lappar i portarna där vi vill att ALLA fyller i vilka förrådsnummer ni har, även ni som tidigare har varit snälla och meddelat oss.

Hälsningar Styrelsen