Information från Stockholm Exergi: Planerat arbete på fjärrvärmenätet

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 30 november.

Testerna förväntas pågå från kl 8.00 till ca 12.00.

Värmeuttaget i fjärrvärmcentralen begränsas tillfälligt. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott