Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Fyrhöjden kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 30 maj 2011, kl.18.30, i Aulan Kärrtorps Gymnasium.

Anmälan: Ingen föranmälan behövs

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkänna förslag till dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut angående
  a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
 8. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 10. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 12. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Övriga ärenden
 15. Mötet avslutas

Varmt välkomna till vår första ordinarie föreningsstämma!

Kallelse för nedladdning