Uppdaterad tidplan byggprojektet

Igår fick vi en uppdaterad tidplan för renoveringsprojektet. För långhuset kommer arbetena att ske etappvis för 3+3+4 portar med början från öster (port 89). Förseningen från den förra tidplanen beror på att putsfirman har kommit efter, men de har nu bemannat för att öka takten och den kontraktsenliga sluttidpunkten kommer att hållas. Putsfirman kommer att bedriva arbete hela vintern och får själva stå för eventuell merkostnad p.g.a. kallt väder. Hittills har intäckningen av fönster skett så att vädring oftast kunnat ske på ena sidan av de genomgående lägenheterna. När arbetstakten nu ökar kommer vi arbeta för att byggfirman ska planera så att intäckning inte ska behöva finnas på båda sidor samtidigt mer än nödvändigt. När det gäller arbeten i lägenheterna med fönstren anslås en detaljerad tidplan för varje port. Det blir en motsvarande indelning med tre etapper även för fönsterarbetena, från öster. Exakt när en fönsteretapp påbörjas utvisas inte i tidplanen p.g.a. att mängden rötskador är okänd innan man startar.