Anteckningar från informationsmöte 200220

Ordförande Pia Huss inledde och hälsade alla välkomna till informationsmöte och presenterade styrelsen.

All information kommer att läggas ut på hemsidan, meddelade Pia. Allt som gäller fakta läggs upp där och det är det som står där som gäller. Facebookgruppen är inte styrelsens kommunikationskanal.

Vi har tecknat avtal med byggföretaget Reomti. Pia presenterade Magdi Dobi som vår externa projektledare som kommer samordna byggprojektet. Klas Edlund och Lars Widblom, platschef (kommer att vara på plats hos oss och kommer att synas) från Reomti närvarade. Kaffelokalen kommer att vara bygg/platskontor för Reomti under projektets gång.

Magdi presenterade sig själv och sin bakgrund och informerade om att Brf Fyrhöjden är byggherre för detta projekt. Hon berättade om sitt uppdrag här för Brf Fyrhöjden som innebär att hon kommer samordna allt som har med byggprojektet att göra.

En omfattande utredning har funnits och mycket underlag. Dräneringen innebär att vi kommer att dra ut dagvattnet och laga de gamla rören i källarna som inte stambytts. Då husen byggdes var det vanligt att man drog in vatten under husen men i dag görs inte detta. Fönsterbyte och fasadrenovering ingår i detta projekt också. Dräneringen måste göras först annars förstörs fasadernas renovering. 

Magdi visade sitt uppdrag på en presentation. Bygget kommer att ske etappvis, hus för hus. Hon uppmanade alla att läsa lappar som sätts upp samt läsa på hemsidan. Privata lägenhetsrenoveringar undanbedes att göras under tiden erat hus renoveras.

Klas Edlund presenterade företaget Reomti och vad de gör och hur de arbetar och tidplan för hur arbetet kommer att fortlöpa hus för hus. Se presentation här.

Fönster: Bygglov sökt men Byggnadsnämnden har begärt kompletteringar tre gånger. Vi avvaktar svar på om vi får bygglov eller inte. Magdi ligger på om att få svar innan mars.

Arbetet kommer att utföras under dagtid, måndag till fredag (7-16) och arbetet kommer att pågå hela sommaren, utan semesteruppehåll. Uppehåll under vintern, då det troligen kommer att vara för kallt för att bygga fasad och måla. Den utvändiga dräneringen kommer första för att undvika dagvatten under huset. Invändiga avlopp kommer att beröras först runt årsskiftet 2020/2021 då de ska relinas. Det invändiga arbetet kommer att påverka alla som har en avloppsstam i sitt källarförråd. Delar eller hela förrådet kommer att tömmas. Berörda kommer att kontaktas 1-2 månader i förväg. Magasinering försöker vi lösa efter hand. Föreningen har några tomma utrymmen. Återställande (finjusteringen) av markytorna efter dräneringsarbetet kommer att ske först efter en vinter så att marken hinner sätta sig. Viktigt att ingenting finns kvar på balkongerna när ställningarna börjar byggas. Balkongräckena monteras bort och balkongdörrarna kommer därför att behöva plomberas. Franska balkonger demonteras och skickas till verkstad för att blästras rena, lackas och återmonteras. Balkongplåtarna ska bytas på alla balkonger för ett enhetligt utseende. Material kommer att väljas för att balkongerna ska bli så tidstypiska som möjligt. Det är ännu inte bestämt om det även ska bli nya stommar. Balkongföretaget ska göra en bedömning av stommarna. Huruvida även stommarna ska bytas är även en kostnadsfråga.

Varje hus kommer att vara påverkat under en lång tid med byggställningar cirka tre månader. Dräneringsarbete pågår cirka 6 veckor. Enbart fasaderna tar ungefär 6-8 veckor (längre tid på det långa huset). Det långa huset kommer att påverkas under något längre tid. På fasaderna kommer den gamla putsen att sitta kvar, ny puts läggs utanpå. Man får inte tilläggsisolera fasaderna. Ursprungskulörerna kommer att återställas. Föreningen har, via tidigare styrelser anlitat experter som har gjort en sammanställning av putsens utseende och färg. Denna sammanställning ligger till grund för val av puts och kulör. Det finns i nuläget inga planer på att byta dörrar och portar.

Fönster: Det blir vita fönster genomgående. Om bygglovet dröjer kommer vi att lägga om tidplanen något, men försöker i största möjligaste mån undvika att projektet pausar. Det gröna hus som ligger närmast rälsen kommer att få ett tunt galler där det ska växa vildvin i syfte att undvika att huset blir nedklottrat. Gräsytan mellan hus 4 och 5 (114-118 och 102-108) kommer att utnyttjas som uppställningsplats för byggmaterial. Rabatterna längs husen kommer att påverkas. Vi kommer att försöka rädda en del växter. Efter renoveringarna kommer det att löpa en buffertzon längs husväggarna. Nya rabatter löper utanför buffertzonen.Styrelsen föreslår att vi efter renoveringarna försöker anlägga ny växtlighet på hela området.

En extern konsult har undersökt om det finns asbest eller andra miljöfarliga material i de delar av husen som ska renoveras. Om entreprenören stöter på sådana material kommer de att se till att de saneras.

Tvättstugenytt

Vår bokningsbara tvättstuga ska förses med ytterligare två torkskåp. Varje tvättgrupp får alltså två torkskåp vardera, vilket möjliggör att vi alla hinner få tvätten torr under passet. Skåpen ska installeras den 17 och 18 februari. När installationen pågår blir det nog ganska rörigt i tvättstugan men det går fortfarande att köra maskinerna. Bara så ni vet, så tvätta lugnt!

Hälsningar från styrelsen

Avstamp för Fyrhöjdens dränerings- fönster- och fasadprojekt!

Styrelsen har, den 7 januari 2020, slutit avtal om en totalentreprenad med byggföretaget Reomti som, med underleverantörer/aktörer, ska stå för vårt stora projekt som inkluderar dränering, reparation/byte av horisontella stammar i källarplan, fönster- och fasad.

Steg 1, med början mars 2020, blir arbetet med dräneringen då dagvattenledningar ska flyttas ut och läggas i marken utanför huskropparna och trasiga rör mm i källare ska åtgärdas. Därefter följer arbetet med fönster och fasader. Allt kommer att ske successivt, inbegripa några huskroppar i taget, allt för att vi ska slippa få hela området som en enda jättebyggplats.

Jobbet med dränering påbörjas då tjälen gått ur marken. Därefter följer fönster och fasader och hela projektet beräknas vara färdigt efter två år. Självklart kan problem tillstöta så att slutdatum riskerar att ruckas. Men det hoppas vi förstås absolut inte ska behöva ske.

Hela detta jättejobb lär förstås påverka oss alla i föreningen, men slutresultatet blir fint och hållbart för framtiden. Vi i styrelsen känner oss trygga med att det underlag och de gedigna undersökningar, som under flera år tagits fram vad gäller föreningens rördragningar, markförhållanden, fasader och fönster, nu utgör en säker grund för fortsatt arbete.

Läget nu i januari är att föreningen, genom vår kompetenta och erfarna externa projektledare Magdi Dobi, har inlämnat en bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret för fönsterbyte. Någon handläggare för vårt ärende finns dock ännu inte utsedd. Självklart uppstår en lång rad frågor som behöver svar, därför arrangerar vi, den 20 februari, ett informationsmöte där representanter från Reomti, vår kvalitetskonsult Magdi Dobi och vi i styrelsen medverkar. Självklart ska vi också regelbundet informera via hemsidan. MEN – ni som redan nu har tusen frågor, allt från hur växter och rabatter ska klara sig, hur källare påverkas, vilken tur i byggordningen just er huskropp har, om hur skydda sig mot byggdamm … Vänta med att ställa dem till informationsmötet då expertisen kommer att finnas på plats.

Viktig information att ta med i beräkningen redan nu är dock att under den tid varje respektive huskropp är under arbete, då får inga enskilda renoveringsprojekt t ex av kök eller badrum göras samtidigt. Vid informationsmötet kommer det tydligt att framgå under vilken period just ditt/ert hus renoveras. Vill man åtgärda något privat måste detta ske antingen innan turen har kommit till ert/ditt hus, eller så efteråt.  

Vi har några omvälvande år framför oss, men vår förhoppning är att vi ska komma igenom alla byggprojektens vedermödor med gott humör, med tolerans och med hopp om en ännu vackrare, säkrare och trivsammare Brf Fyrhöjden. Mer information kommer så nu finns all anledning att verkligen hålla koll på styrelsens/föreningens hemsida.

Hälsningar Styrelsen

Klotter

Föreningen har kontaktats av Stockholms Stad då en anmälan om klotter på vår fasad inkommit. Styrelsen vill informera om att detta skett men att vi inte avser att lägga ner stora belopp på klottersanering nu då föreningen inom kort ska renovera samtliga husfasader.

Tömning av källare

Då många av föreningens allmänna källarutrymmen belamrats med skräp, bokkassar, trasiga sängar och annan bråte kommer dessa föremål att inom kort fraktas bort. Vi vill understryka att det, på grund av den stora brandrisken, är strängt förbjudet att lämpa av allsköns bråte i allmänna utrymmen. Kör bort grejorna och/eller utnyttja föreningens städdagar då allmän hämtning av grovsopor sker.

Allmänna källarutrymmen är inga soprum!

Telenor TV-leverantör

Till medlemmar som i dag har bredband och tv-tjänster kopplade till Telenor.

Vi har hävt tidigare styrelses beslut om uppsägning av Telenor som leverantör.

Många av er har fått brev från leverantören där det står att tjänster ska upphöra vid årsskiftet. Samtliga boendes abonnemang med Telenor har återaktiverats. Ni kan fortsätta använda leverantören med oförändrade avgifter och utan avbrott.