Informationsbrev

Medlemmar och grannar!

Coronapandemin slår mot oss alla, osäkerheten är stor inför kommande månader.

INSTÄLLT

Vårens städdag ställs in eftersom vi alla avråds från att delta i möten och sammankomster.

FRAMFLYTTAD

Vårens stämma, planerad till den 27 april, har flyttats fram till tisdagen den 16 juni. Detta är dock ett preliminärt datum då vi ännu inte vet hur smittoläge och samhällsrekommendationer ser ut längre fram. Vi avvaktar och ser. Info kommer.

HEMSIDAN

Styrelsen uppmanar var och en att regelbundet gå in på hemsidan. Hemsidan är det enda stället där korrekt information lämnas.

BYGGPROJEKTET

Föreningens byggprojekt fortskrider. Alla frågor ang detta ska ställas till styrelsen direkt via mejl alternativt brev i brevlådan på
Fyrskeppsvägen 108, 1/2 trappa ned . Vi inväntar, som redan informerats, den 30 april besked från Stadsbyggnadsnämnden ang fönsterbytet.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Rensning i tvättstugan

Tyvärr har mängden kvarglömd tvätt nu svämmat över alla bräddar.

Du som vet att du saknar något, gå ner till tvättstugorna och kolla i de överfulla ”glömtkorgarna”. Vi har också fått in myror i spontantvättstugan vilket förstås åtgärdas men för att förebygga nya myr-inflyttare ska tvättstugan vara ren från lösa textilier. Så, ta vara på ert kvarglömda nu, onsdagen den 18 mars rensas sedan allt kvarlämnat och lämnas till textilåtervinningen.

För er information ska också de nya torkskåpen i den bokningsbara tvättstugan trimmas in bättre, tydligen drabbade av vissa barnsjukdomar.

Projektinformation, plantor och gatsten

Många oroar sig för hur det ska gå med alla växter när det grävs och dräneras. Detta är planen: Stora växter och finare buskar flyttas ut i stora växtsäckar. Där får de bida sin tid tills all plantering ska återställas.

Värdefulla växter kommer att tas upp i god tid innan grävandet börjar vid varje huskropp. Arbetet kommer att framskrida successivt. Dränering av hus 2, dvs Hoburg närmast tunnelbanan, beräknas inledas sista veckan i mars. Då påbörjas också växtplanering för hus 3 osv.

Alla växter kommer dock inte att kunna sparas, nyplantering får ske efter projektslut. MEN, du som vet att du har särskilt kära plantor som du vill spara, gräv upp dem och plantera i växtsäck.

Gatstenen vid rabatterna ska sparas och återanvändas.

Det här kommer att bli fint när det blir färdigt!!

Hälsningar styrelsen

Projektinformation

Ny bild av OBS! nu inaktuell tidsplan.

Flera av er har efterfrågat en plan i bättre upplösning och här kommer den tidsplanen. MEN – styrelsen liksom byggföretaget – understryker att denna tidsplan inte längre gäller då bygglovsprocessen förlängs. Byggtiderna skjuts därför fram och vi kan i dagsläget inte säga hur länge. Besked lämnas naturligtvis så snart vi vet. Det som däremot går att få en uppfattning om, genom planen, är hur lång tidsperiod varje huskropp berörs av projektet. Men inte när detta ligger i tiden.

Klicka här för att öppna tidplanen.

Besked från stadsbyggnadskontoret

Föreningen har den 4 mars fått avslag på vår ansökan om fönsterbyte. Stadsbyggnadskontorets motivering för detta finns att läsa på stadsbyggnadskontorets hemsida, ärendet har diarienummer 2020-00075. Styrelsen har därför beslutat att gå vidare med ansökan till stadsbyggnadsnämnden vars nästa sammanträde blir den 23 april, med besked tidigast den 30 april.

När det gäller Reomtis arbete med dränering så fortsätter det som planerat medan övriga delar av projektet flyttas framåt.

Markisförbud

Styrelsen meddelar här att fastborrade markiser inte blir tillåtna sedan fasad- och fönsterprojektet är slutfört. Befintliga markiser kommer att monteras ner och inga nya tillåts, eftersom borrhål med mera skadar fasaden och riskerar att leda in fukt. Markisförbudet följer ett sedan flera år fattat styrelsebeslut. Som solskydd rekommenderar vi istället parasoll eller icke fastskruvade solavskärmare.

Vad gäller putsfasaden på balkonger blir det heller inte tillåtet att borra upp balkonginredning eller annat. Vi måste på bästa sätt skydda den nya fasaden från skador.

Anteckningar från informationsmöte 200220

Ordförande Pia Huss inledde och hälsade alla välkomna till informationsmöte och presenterade styrelsen.

All information kommer att läggas ut på hemsidan, meddelade Pia. Allt som gäller fakta läggs upp där och det är det som står där som gäller. Facebookgruppen är inte styrelsens kommunikationskanal.

Vi har tecknat avtal med byggföretaget Reomti. Pia presenterade Magdi Dobi som vår externa projektledare som kommer samordna byggprojektet. Klas Edlund och Lars Widblom, platschef (kommer att vara på plats hos oss och kommer att synas) från Reomti närvarade. Kaffelokalen kommer att vara bygg/platskontor för Reomti under projektets gång.

Magdi presenterade sig själv och sin bakgrund och informerade om att Brf Fyrhöjden är byggherre för detta projekt. Hon berättade om sitt uppdrag här för Brf Fyrhöjden som innebär att hon kommer samordna allt som har med byggprojektet att göra.

En omfattande utredning har funnits och mycket underlag. Dräneringen innebär att vi kommer att dra ut dagvattnet och laga de gamla rören i källarna som inte stambytts. Då husen byggdes var det vanligt att man drog in vatten under husen men i dag görs inte detta. Fönsterbyte och fasadrenovering ingår i detta projekt också. Dräneringen måste göras först annars förstörs fasadernas renovering. 

Magdi visade sitt uppdrag på en presentation. Bygget kommer att ske etappvis, hus för hus. Hon uppmanade alla att läsa lappar som sätts upp samt läsa på hemsidan. Privata lägenhetsrenoveringar undanbedes att göras under tiden erat hus renoveras.

Klas Edlund presenterade företaget Reomti och vad de gör och hur de arbetar och tidplan för hur arbetet kommer att fortlöpa hus för hus. Se presentation här.

Fönster: Bygglov sökt men Byggnadsnämnden har begärt kompletteringar tre gånger. Vi avvaktar svar på om vi får bygglov eller inte. Magdi ligger på om att få svar innan mars.

Arbetet kommer att utföras under dagtid, måndag till fredag (7-16) och arbetet kommer att pågå hela sommaren, utan semesteruppehåll. Uppehåll under vintern, då det troligen kommer att vara för kallt för att bygga fasad och måla. Den utvändiga dräneringen kommer första för att undvika dagvatten under huset. Invändiga avlopp kommer att beröras först runt årsskiftet 2020/2021 då de ska relinas. Det invändiga arbetet kommer att påverka alla som har en avloppsstam i sitt källarförråd. Delar eller hela förrådet kommer att tömmas. Berörda kommer att kontaktas 1-2 månader i förväg. Magasinering försöker vi lösa efter hand. Föreningen har några tomma utrymmen. Återställande (finjusteringen) av markytorna efter dräneringsarbetet kommer att ske först efter en vinter så att marken hinner sätta sig. Viktigt att ingenting finns kvar på balkongerna när ställningarna börjar byggas. Balkongräckena monteras bort och balkongdörrarna kommer därför att behöva plomberas. Franska balkonger demonteras och skickas till verkstad för att blästras rena, lackas och återmonteras. Balkongplåtarna ska bytas på alla balkonger för ett enhetligt utseende. Material kommer att väljas för att balkongerna ska bli så tidstypiska som möjligt. Det är ännu inte bestämt om det även ska bli nya stommar. Balkongföretaget ska göra en bedömning av stommarna. Huruvida även stommarna ska bytas är även en kostnadsfråga.

Varje hus kommer att vara påverkat under en lång tid med byggställningar cirka tre månader. Dräneringsarbete pågår cirka 6 veckor. Enbart fasaderna tar ungefär 6-8 veckor (längre tid på det långa huset). Det långa huset kommer att påverkas under något längre tid. På fasaderna kommer den gamla putsen att sitta kvar, ny puts läggs utanpå. Man får inte tilläggsisolera fasaderna. Ursprungskulörerna kommer att återställas. Föreningen har, via tidigare styrelser anlitat experter som har gjort en sammanställning av putsens utseende och färg. Denna sammanställning ligger till grund för val av puts och kulör. Det finns i nuläget inga planer på att byta dörrar och portar.

Fönster: Det blir vita fönster genomgående. Om bygglovet dröjer kommer vi att lägga om tidplanen något, men försöker i största möjligaste mån undvika att projektet pausar. Det gröna hus som ligger närmast rälsen kommer att få ett tunt galler där det ska växa vildvin i syfte att undvika att huset blir nedklottrat. Gräsytan mellan hus 4 och 5 (114-118 och 102-108) kommer att utnyttjas som uppställningsplats för byggmaterial. Rabatterna längs husen kommer att påverkas. Vi kommer att försöka rädda en del växter. Efter renoveringarna kommer det att löpa en buffertzon längs husväggarna. Nya rabatter löper utanför buffertzonen.Styrelsen föreslår att vi efter renoveringarna försöker anlägga ny växtlighet på hela området.

En extern konsult har undersökt om det finns asbest eller andra miljöfarliga material i de delar av husen som ska renoveras. Om entreprenören stöter på sådana material kommer de att se till att de saneras.

Tvättstugenytt

Vår bokningsbara tvättstuga ska förses med ytterligare två torkskåp. Varje tvättgrupp får alltså två torkskåp vardera, vilket möjliggör att vi alla hinner få tvätten torr under passet. Skåpen ska installeras den 17 och 18 februari. När installationen pågår blir det nog ganska rörigt i tvättstugan men det går fortfarande att köra maskinerna. Bara så ni vet, så tvätta lugnt!

Hälsningar från styrelsen