Vädjan från styrelsen

Hej medlemmar!

Vi i styrelsen har, på en kort tid, fått en del negativa synpunkter och misstro på vårt arbete riktat mot oss på olika forum. Detta gör inte vårt arbete lättare, då vi lägger ner extremt mycket tid på styrelsearbetet. Det är inte bara bygget som vi hanterar utan också all den dagliga drift som en förening av denna storlek kräver.

Vi i styrelsen är också medlemmar och era grannar, som tagit på oss styrelseansvar för att driva föreningen framåt och vill givetvis det bästa för föreningen. Vi ber er därför tänka efter hur ni kommunicerar i fortsättningen. 

Vi, liksom ni, befinner oss i precis samma situation som er alla andra med exempelvis rådande pandemi, renoveringen och allmän oro. 

Mvh

Styrelsen

Resultat från årsstämma

Hej medlemmar!

Vi, i styrelsen, höll en mycket annorlunda stämma förra veckan och nu är stämmoprotokoll samt poströsterna sammanställda. Vi i styrelsen tackar för ert förtroende.

För er medlemmar som vill ta del av stämmoprotokoll och poströstningsresultat, skicka ett mail till styrelsen.

Hälsningar styrelsen

Projektinformation

Ny bild av OBS! nu inaktuell tidsplan.

Flera av er har efterfrågat en plan i bättre upplösning och här kommer den tidsplanen. MEN – styrelsen liksom byggföretaget – understryker att denna tidsplan inte längre gäller då bygglovsprocessen förlängs. Byggtiderna skjuts därför fram och vi kan i dagsläget inte säga hur länge. Besked lämnas naturligtvis så snart vi vet. Det som däremot går att få en uppfattning om, genom planen, är hur lång tidsperiod varje huskropp berörs av projektet. Men inte när detta ligger i tiden.

Klicka här för att öppna tidplanen.

Besked från stadsbyggnadskontoret

Föreningen har den 4 mars fått avslag på vår ansökan om fönsterbyte. Stadsbyggnadskontorets motivering för detta finns att läsa på stadsbyggnadskontorets hemsida, ärendet har diarienummer 2020-00075. Styrelsen har därför beslutat att gå vidare med ansökan till stadsbyggnadsnämnden vars nästa sammanträde blir den 23 april, med besked tidigast den 30 april.

När det gäller Reomtis arbete med dränering så fortsätter det som planerat medan övriga delar av projektet flyttas framåt.

Markisförbud

Styrelsen meddelar här att fastborrade markiser inte blir tillåtna sedan fasad- och fönsterprojektet är slutfört. Befintliga markiser kommer att monteras ner och inga nya tillåts, eftersom borrhål med mera skadar fasaden och riskerar att leda in fukt. Markisförbudet följer ett sedan flera år fattat styrelsebeslut. Som solskydd rekommenderar vi istället parasoll eller icke fastskruvade solavskärmare.

Vad gäller putsfasaden på balkonger blir det heller inte tillåtet att borra upp balkonginredning eller annat. Vi måste på bästa sätt skydda den nya fasaden från skador.

Anteckningar från informationsmöte 200220

Ordförande Pia Huss inledde och hälsade alla välkomna till informationsmöte och presenterade styrelsen.

All information kommer att läggas ut på hemsidan, meddelade Pia. Allt som gäller fakta läggs upp där och det är det som står där som gäller. Facebookgruppen är inte styrelsens kommunikationskanal.

Vi har tecknat avtal med byggföretaget Reomti. Pia presenterade Magdi Dobi som vår externa projektledare som kommer samordna byggprojektet. Klas Edlund och Lars Widblom, platschef (kommer att vara på plats hos oss och kommer att synas) från Reomti närvarade. Kaffelokalen kommer att vara bygg/platskontor för Reomti under projektets gång.

Magdi presenterade sig själv och sin bakgrund och informerade om att Brf Fyrhöjden är byggherre för detta projekt. Hon berättade om sitt uppdrag här för Brf Fyrhöjden som innebär att hon kommer samordna allt som har med byggprojektet att göra.

En omfattande utredning har funnits och mycket underlag. Dräneringen innebär att vi kommer att dra ut dagvattnet och laga de gamla rören i källarna som inte stambytts. Då husen byggdes var det vanligt att man drog in vatten under husen men i dag görs inte detta. Fönsterbyte och fasadrenovering ingår i detta projekt också. Dräneringen måste göras först annars förstörs fasadernas renovering. 

Magdi visade sitt uppdrag på en presentation. Bygget kommer att ske etappvis, hus för hus. Hon uppmanade alla att läsa lappar som sätts upp samt läsa på hemsidan. Privata lägenhetsrenoveringar undanbedes att göras under tiden erat hus renoveras.

Klas Edlund presenterade företaget Reomti och vad de gör och hur de arbetar och tidplan för hur arbetet kommer att fortlöpa hus för hus. Se presentation här.

Fönster: Bygglov sökt men Byggnadsnämnden har begärt kompletteringar tre gånger. Vi avvaktar svar på om vi får bygglov eller inte. Magdi ligger på om att få svar innan mars.

Arbetet kommer att utföras under dagtid, måndag till fredag (7-16) och arbetet kommer att pågå hela sommaren, utan semesteruppehåll. Uppehåll under vintern, då det troligen kommer att vara för kallt för att bygga fasad och måla. Den utvändiga dräneringen kommer första för att undvika dagvatten under huset. Invändiga avlopp kommer att beröras först runt årsskiftet 2020/2021 då de ska relinas. Det invändiga arbetet kommer att påverka alla som har en avloppsstam i sitt källarförråd. Delar eller hela förrådet kommer att tömmas. Berörda kommer att kontaktas 1-2 månader i förväg. Magasinering försöker vi lösa efter hand. Föreningen har några tomma utrymmen. Återställande (finjusteringen) av markytorna efter dräneringsarbetet kommer att ske först efter en vinter så att marken hinner sätta sig. Viktigt att ingenting finns kvar på balkongerna när ställningarna börjar byggas. Balkongräckena monteras bort och balkongdörrarna kommer därför att behöva plomberas. Franska balkonger demonteras och skickas till verkstad för att blästras rena, lackas och återmonteras. Balkongplåtarna ska bytas på alla balkonger för ett enhetligt utseende. Material kommer att väljas för att balkongerna ska bli så tidstypiska som möjligt. Det är ännu inte bestämt om det även ska bli nya stommar. Balkongföretaget ska göra en bedömning av stommarna. Huruvida även stommarna ska bytas är även en kostnadsfråga.

Varje hus kommer att vara påverkat under en lång tid med byggställningar cirka tre månader. Dräneringsarbete pågår cirka 6 veckor. Enbart fasaderna tar ungefär 6-8 veckor (längre tid på det långa huset). Det långa huset kommer att påverkas under något längre tid. På fasaderna kommer den gamla putsen att sitta kvar, ny puts läggs utanpå. Man får inte tilläggsisolera fasaderna. Ursprungskulörerna kommer att återställas. Föreningen har, via tidigare styrelser anlitat experter som har gjort en sammanställning av putsens utseende och färg. Denna sammanställning ligger till grund för val av puts och kulör. Det finns i nuläget inga planer på att byta dörrar och portar.

Fönster: Det blir vita fönster genomgående. Om bygglovet dröjer kommer vi att lägga om tidplanen något, men försöker i största möjligaste mån undvika att projektet pausar. Det gröna hus som ligger närmast rälsen kommer att få ett tunt galler där det ska växa vildvin i syfte att undvika att huset blir nedklottrat. Gräsytan mellan hus 4 och 5 (114-118 och 102-108) kommer att utnyttjas som uppställningsplats för byggmaterial. Rabatterna längs husen kommer att påverkas. Vi kommer att försöka rädda en del växter. Efter renoveringarna kommer det att löpa en buffertzon längs husväggarna. Nya rabatter löper utanför buffertzonen.Styrelsen föreslår att vi efter renoveringarna försöker anlägga ny växtlighet på hela området.

En extern konsult har undersökt om det finns asbest eller andra miljöfarliga material i de delar av husen som ska renoveras. Om entreprenören stöter på sådana material kommer de att se till att de saneras.

Avstamp för Fyrhöjdens dränerings- fönster- och fasadprojekt!

Styrelsen har, den 7 januari 2020, slutit avtal om en totalentreprenad med byggföretaget Reomti som, med underleverantörer/aktörer, ska stå för vårt stora projekt som inkluderar dränering, reparation/byte av horisontella stammar i källarplan, fönster- och fasad.

Steg 1, med början mars 2020, blir arbetet med dräneringen då dagvattenledningar ska flyttas ut och läggas i marken utanför huskropparna och trasiga rör mm i källare ska åtgärdas. Därefter följer arbetet med fönster och fasader. Allt kommer att ske successivt, inbegripa några huskroppar i taget, allt för att vi ska slippa få hela området som en enda jättebyggplats.

Jobbet med dränering påbörjas då tjälen gått ur marken. Därefter följer fönster och fasader och hela projektet beräknas vara färdigt efter två år. Självklart kan problem tillstöta så att slutdatum riskerar att ruckas. Men det hoppas vi förstås absolut inte ska behöva ske.

Hela detta jättejobb lär förstås påverka oss alla i föreningen, men slutresultatet blir fint och hållbart för framtiden. Vi i styrelsen känner oss trygga med att det underlag och de gedigna undersökningar, som under flera år tagits fram vad gäller föreningens rördragningar, markförhållanden, fasader och fönster, nu utgör en säker grund för fortsatt arbete.

Läget nu i januari är att föreningen, genom vår kompetenta och erfarna externa projektledare Magdi Dobi, har inlämnat en bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret för fönsterbyte. Någon handläggare för vårt ärende finns dock ännu inte utsedd. Självklart uppstår en lång rad frågor som behöver svar, därför arrangerar vi, den 20 februari, ett informationsmöte där representanter från Reomti, vår kvalitetskonsult Magdi Dobi och vi i styrelsen medverkar. Självklart ska vi också regelbundet informera via hemsidan. MEN – ni som redan nu har tusen frågor, allt från hur växter och rabatter ska klara sig, hur källare påverkas, vilken tur i byggordningen just er huskropp har, om hur skydda sig mot byggdamm … Vänta med att ställa dem till informationsmötet då expertisen kommer att finnas på plats.

Viktig information att ta med i beräkningen redan nu är dock att under den tid varje respektive huskropp är under arbete, då får inga enskilda renoveringsprojekt t ex av kök eller badrum göras samtidigt. Vid informationsmötet kommer det tydligt att framgå under vilken period just ditt/ert hus renoveras. Vill man åtgärda något privat måste detta ske antingen innan turen har kommit till ert/ditt hus, eller så efteråt.  

Vi har några omvälvande år framför oss, men vår förhoppning är att vi ska komma igenom alla byggprojektens vedermödor med gott humör, med tolerans och med hopp om en ännu vackrare, säkrare och trivsammare Brf Fyrhöjden. Mer information kommer så nu finns all anledning att verkligen hålla koll på styrelsens/föreningens hemsida.

Hälsningar Styrelsen

Glada nyheter från styrelsen

Den undersökning av föreningens stammar som genomförts under våren, visar att våra problem är mindre än vi tidigare befarat. Stamspolningen visar att läget är okej, det gäller bara att spolning genomförs regelbundet vart tredje – fjärde år.

Vad gäller fukt och läckage från rören i källarplanen, behöver vi inte göra det stora gräv-och dräneringsprojekt som vi fick larmsignaler om hösten 2018. Istället lär det, med största sannolikhet, räcka med byte av rör där läckage finns. I vissa huskroppar är problemen värre än på andra håll, men i stort blir både de praktiska konsekvenserna och kostnaderna, mindre än vi först befarat. Detta innebär t ex att vi förmodligen inte behöver gräva upp runt huskropparna eller göra större ingrepp i planteringar mm. Men, och det är viktigt att ha i minnet, det kan förstås dyka upp problem under resans gång.

Vilken entreprenör som ska genomföra rörbytesprojekt och tätning, är vi i styrelsen ännu inte helt klara över men med hjälp av vår projektledare Magdi Dobi kommer beslut att fattas någon gång under tidig höst. Vi räknar med att arbetet kan genomföras under senhösten. Så snart det hela är igång fortsätter vi sedan med frågorna ang fönster-och fasadprojekten.

Vänlig sommarhälsning från styrelsen

Avtal med Stadens Jour

Hej alla medlemmar!

Några av er har efterfrågat en jour, då något sker i våra fastigheter. Vi, från styrelsen, kan nu meddela att vi nu har en jour som kan hjälpa till vid akuta fel. Från och med den 15 juni 2019 har föreningen nu ett löpande jouravtal med Staden/Aphos. Telefonnummer till Stadens Jour 08-29 43 70 efter 16.00 vardagar och helger hela dygnet.

Observera att detta INTE ersätter den möjlighet vi har att göra felanmälningar under dagtid till vår tekniska förvaltare Aphos. Ej akuta ärenden anmäls under ordinarie tid 8.00-16-00 vardagar till Aphos Förvaltnings AB på telefonnummer 08-604 02 59 eller på hemsidan, www.aphos.se

Jour skall användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av felanmälan på arbetstid så därför bör vi vara återhållsam med hur vi använder jouren. Det sagt så ska man inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut.  Om du kontaktar jouren för fel i din egen lägenhet, så kommer du själv att bli fakturerad för detta.

När anses ett fel vara akut?

Generellt kan man säga att ett fel är akut när det finns risk för personskada eller om situationen förvärras ju längre man väntar. 
Här är ett par exempel när ett problem är akut och som ska rapporteras till vår jour snarast möjligt. 

 • Vatten Utströmmande vatten från t.ex en brusten vattenledning
 • Avlopp Totalt stopp, dvs ingen genomrinning eller risk för personskada (t.ex halkrisk)
 • El Brott på ledning eller helt strömlös lägenhet (ej pga av nätavbrott) och/eller risk för personskada föreligger.
 • Glas Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott föreligger
 • Skadegörelse Skada på fast egendom där risk för personskada eller inbrottsrisk. 

Här är ett par exempel när ett problem inte är akut och ska inte jouranmälas utan felanmälas till Aphos.

 • Vatten Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenheter/trapphus.
 • Avlopp Vatten rinner långsamt, men ej stopp
 • El Trasig säkring/eluttag
 • Glas Sprucken glasruta
 • Värme Ingen värme i element
 • Störning Festligheter hos granne

Notera att du kan bli personligt betalningsskyldig om det är uppenbart att du kunde ha väntat till nästa vardag eller om felet  innefattar ett område som enligt stadgorna inte är föreningens ansvarsområde.  

Hälsningar Styrelsen

Nya styrelsemedlemmar sökes!

Det närmar sig årsstämma i Brf Fyrhöjden och styrelsen söker därmed nya medlemmar som vill vara med och bidra till föreningen.

Har du erfarenhet av arbete med byggprojekt i någon form är det välkommet! Men det viktigaste är att du har ett engagemang för vår förening och vill vara med och sköta om den.
Den nuvarande styrelsen har det senaste halvåret arbetat med förberedelserna av stambytet i källarplanen och fönster/fasad-projektet. Det har varit god stämning i styrelsen och arbetet har flutit på bra och effektivt. Projekten kommer därför att vara väl förberedda när nästa styrelse väljs.

Om du vill veta mer om vad styrelsearbetet innebär eller har andra frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen!

Karin Tideström 
mail@karintidestrom.se

070-354 58 46

Kristina Holmefalk 
kristina.holmefalk@gmail.com

070-317 71 15

Bill Vileika

bill.vileika@me.com

070-360 65 16