Avstamp för Fyrhöjdens dränerings- fönster- och fasadprojekt!

Styrelsen har, den 7 januari 2020, slutit avtal om en totalentreprenad med byggföretaget Reomti som, med underleverantörer/aktörer, ska stå för vårt stora projekt som inkluderar dränering, reparation/byte av horisontella stammar i källarplan, fönster- och fasad.

Steg 1, med början mars 2020, blir arbetet med dräneringen då dagvattenledningar ska flyttas ut och läggas i marken utanför huskropparna och trasiga rör mm i källare ska åtgärdas. Därefter följer arbetet med fönster och fasader. Allt kommer att ske successivt, inbegripa några huskroppar i taget, allt för att vi ska slippa få hela området som en enda jättebyggplats.

Jobbet med dränering påbörjas då tjälen gått ur marken. Därefter följer fönster och fasader och hela projektet beräknas vara färdigt efter två år. Självklart kan problem tillstöta så att slutdatum riskerar att ruckas. Men det hoppas vi förstås absolut inte ska behöva ske.

Hela detta jättejobb lär förstås påverka oss alla i föreningen, men slutresultatet blir fint och hållbart för framtiden. Vi i styrelsen känner oss trygga med att det underlag och de gedigna undersökningar, som under flera år tagits fram vad gäller föreningens rördragningar, markförhållanden, fasader och fönster, nu utgör en säker grund för fortsatt arbete.

Läget nu i januari är att föreningen, genom vår kompetenta och erfarna externa projektledare Magdi Dobi, har inlämnat en bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret för fönsterbyte. Någon handläggare för vårt ärende finns dock ännu inte utsedd. Självklart uppstår en lång rad frågor som behöver svar, därför arrangerar vi, den 20 februari, ett informationsmöte där representanter från Reomti, vår kvalitetskonsult Magdi Dobi och vi i styrelsen medverkar. Självklart ska vi också regelbundet informera via hemsidan. MEN – ni som redan nu har tusen frågor, allt från hur växter och rabatter ska klara sig, hur källare påverkas, vilken tur i byggordningen just er huskropp har, om hur skydda sig mot byggdamm … Vänta med att ställa dem till informationsmötet då expertisen kommer att finnas på plats.

Viktig information att ta med i beräkningen redan nu är dock att under den tid varje respektive huskropp är under arbete, då får inga enskilda renoveringsprojekt t ex av kök eller badrum göras samtidigt. Vid informationsmötet kommer det tydligt att framgå under vilken period just ditt/ert hus renoveras. Vill man åtgärda något privat måste detta ske antingen innan turen har kommit till ert/ditt hus, eller så efteråt.  

Vi har några omvälvande år framför oss, men vår förhoppning är att vi ska komma igenom alla byggprojektens vedermödor med gott humör, med tolerans och med hopp om en ännu vackrare, säkrare och trivsammare Brf Fyrhöjden. Mer information kommer så nu finns all anledning att verkligen hålla koll på styrelsens/föreningens hemsida.

Hälsningar Styrelsen

Avtal med Stadens Jour

Hej alla medlemmar!

Några av er har efterfrågat en jour, då något sker i våra fastigheter. Vi, från styrelsen, kan nu meddela att vi nu har en jour som kan hjälpa till vid akuta fel. Från och med den 15 juni 2019 har föreningen nu ett löpande jouravtal med Staden/Aphos. Telefonnummer till Stadens Jour 08-29 43 70 efter 16.00 vardagar och helger hela dygnet.

Observera att detta INTE ersätter den möjlighet vi har att göra felanmälningar under dagtid till vår tekniska förvaltare Aphos. Ej akuta ärenden anmäls under ordinarie tid 8.00-16-00 vardagar till Aphos Förvaltnings AB på telefonnummer 08-604 02 59 eller på hemsidan, www.aphos.se

Jour skall användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av felanmälan på arbetstid så därför bör vi vara återhållsam med hur vi använder jouren. Det sagt så ska man inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut.  Om du kontaktar jouren för fel i din egen lägenhet, så kommer du själv att bli fakturerad för detta.

När anses ett fel vara akut?

Generellt kan man säga att ett fel är akut när det finns risk för personskada eller om situationen förvärras ju längre man väntar. 
Här är ett par exempel när ett problem är akut och som ska rapporteras till vår jour snarast möjligt. 

 • Vatten Utströmmande vatten från t.ex en brusten vattenledning
 • Avlopp Totalt stopp, dvs ingen genomrinning eller risk för personskada (t.ex halkrisk)
 • El Brott på ledning eller helt strömlös lägenhet (ej pga av nätavbrott) och/eller risk för personskada föreligger.
 • Glas Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott föreligger
 • Skadegörelse Skada på fast egendom där risk för personskada eller inbrottsrisk. 

Här är ett par exempel när ett problem inte är akut och ska inte jouranmälas utan felanmälas till Aphos.

 • Vatten Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenheter/trapphus.
 • Avlopp Vatten rinner långsamt, men ej stopp
 • El Trasig säkring/eluttag
 • Glas Sprucken glasruta
 • Värme Ingen värme i element
 • Störning Festligheter hos granne

Notera att du kan bli personligt betalningsskyldig om det är uppenbart att du kunde ha väntat till nästa vardag eller om felet  innefattar ett område som enligt stadgorna inte är föreningens ansvarsområde.  

Hälsningar Styrelsen

Information

HEJ MEDLEMMAR!

Som tidigare utlovats ska styrelsen kontinuerligt informera om läget vad gäller såväl fönsterbytet som renoveringarna av fastigheternas stammar.

Vi arbetar vidare inför det kommande fönsterbytet men, som vi informerade om redan i december, har det dykt upp nya problem, det vill säga, upptäckten av trasiga och vittrande stammar framför allt i fastigheternas markplan. Detta måste åtgärdas med högsta prioritet om vi inte ska få än större skador och mögelproblem.

Läget nu i mars 2019 är följande:

STAMSPOLNING OCH FILMNING

Under våren kommer samtliga, både de vertikala och de horisontella, stammarna att spolas samt filmas. Härigenom ”blåser” vi rent i kanalerna och får bukt med eventuella stopp. Dessutom får vi veta hur det står till med våra avloppsstammar, var problemen finns och kan utifrån det skapa ett förfrågningsunderlag att ta in offerter för. När spolningen ska genomföras kommer samtliga boende att kontaktas för utlämning av nycklar och/eller att ge tillgänglighet till respektive lägenhet. Mer information om detta kommer förstås!

STAM- OCH FÖNSTERBYTE – NU ETT STORT SAMORDNAT PROJEKT

Vad gäller fönsterbyte & fasadrenovering arbetar styrelsen vidare och vi närmar oss nu att definiera ett än större projekt än vad som tidigare flaggats för. För att i görligaste mån minska störningstiden kommer vi samordna de två projekten och genomföra arbetet i etapper. Fönsterbyte & fasadrenovering samt stamprojektet kommer därför att genomföras samtidigt.

Det senaste i fönster & fasadprojektet är att vi tagit in flera nya offerter och i och med det fått ner priset mellan 5 – 6 miljoner (brutto). Vi kikar nu även på tillval såsom att göra något åt balkongerna, vi utreder eventuella problem med asbest och letar estetiskt tilltalande fönstermodeller. Mer info kommer.

RENSNING AV BRÅTE OCH VÅRSTÄDNING

Tyvärr har vi bekymmer med att allsköns bråte samlats både i och utanför fastigheterna vilket vi förstås måste komma till rätta med. En storrensning kommer därför att genomföras i samband med vårens städdag som vi planerar att genomföra i början av maj. Datum och mer info kommer.

Inför denna städdag önskar vi att alla börjar rensa bort pinnar både i trappor och kring portar, slänga trasiga gamla leksaker, möbler eller byggmaterial som finns på våra gårdar, ta bort privata föremål från trapphusen etcetera.

Utskicket finns också att läsa på vår hemsida: brffyrhojden.se

Vänlig hälsning

Styrelsen, BRF Fyrhöjden

Nya kodlås

nya kodlås
nya kodlås

Nya kodlås installeras nu för föreningens portar. Information om ny portkoden kommer att lämnas i allas brevlådor.

Den gamla generella portkoden kommer också att gälla under en övergångsperiod.

Portkoden kommer att kunna användas mellan kl 06:00 – 21:00 och övrig tid måste man använda nyckel.

Brevbärare och reklamutdelare kommer att använda brickor med s.k. IR-sändare.

Informationsbrev 4/2015 (2015-12-05)

Miljöstugan

Vi gör ett sista försök att försöka få ordning i miljöstugan. På förslag från boende ändras antal behållare per sort till att passa behovet bättre. I samband med byte av detta och uppsättning av nya skyltar kommer en storstädning att göras. Om vi alla hjälps åt att hålla ordning i miljöstugan finns chans att vi kan behålla den, i annat fall kommer stugan att stängas och vi får hänvisa till kommunens återvinningsbehållare.

Vi söker boende som vill engagera sig i frågan om miljöstugan; komma med idéer och förslag på hur vi kan göra stugan trivsammare och enklare att hålla ren. Kontakta styrelsen via mail om du är intresserad.

Energistudie

Under perioden 1/12 2015 -31/3 2016 kommer en energistudie att genomföras i våra fastigheter. Föreningen har ansökt om och fått bidrag från Energimyndigheten att genomföra denna studie med målet att halvera våra energikostnader med 50%.

Vi har en projektledare som driver detta, Per Landqvist och han kommer att ses i området, både ute och inne under denna period. Ett steg i denna studie är en förestående boendeenkäten som kommer i mitten av december. Den kommer bestå av cirka 15 frågor och kommer med fördel att kunna besvaras digitalt på nätet.

Extra föreningsstämma

Eftersom det har varit flera avhopp i styrelsen p g a bl a sjukdom och flytt för arbete utomlands behöver vi fler styrelseledamöter och kommer att kalla till en extra föreningsstämma för att ha ett fyllnadsval. Mer information kommer från valberedningen.

Fortsatt elsäkerhetsarbete

Fortsatt arbete med att installera energisparande ledbelysningar pågår i källargångar och cykelrum/skyddsrum.

Klottersanering

Klottersaneringen har startat och ska pågå under de närmaste veckorna. Som vi meddelat tidigare kommer hus 128-132 att undantas, eftersom det kommer att krävas en annan slags åtgärd för detta utsatta hus.

Cykelrensning

Stort tack till alla som deltog i arbetet med att rensa föreningens område och förråd från övergivna cyklar, barnvagnar och annat. Speciellt tack till Lea Kaubish som organiserade och hade huvudansvar. Alla övergivna cyklar och barnvagnar är dokumenterade och en lista över allt är skickat till polisen. Planen att skänka allt till Fryshuset eller motsvarande verksamhet, som renoverar och säljer vidare och överskottet går in i deras verksamhet.

Trappförråd

I alla trappuppgångar finns trappförråd under trappan, dessa kan hyras för 50 kr/månad, men väldigt få av dessa förråd är uthyrda.

Följande portuppgångar har förråd som är möjliga att hyra: 73, 79, 81, 85, 98, 100, 102 (inom kort), 104, 106, 108, 110, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 136, 138

Källare

Flera av källargångarna är nu överfulla med allt möjligt bråte och möbler – IGEN. Vi ser ett mönster där gamla möbler, spisar och annat bråte fylls på i källargångarna i samband med renovering och försäljning av lägenheter och det är inte acceptabelt. Ett exempel är en dumpad spis i källaren mellan 73:an och 75:an.

Vi uppmanar på nytt alla boende att sluta använda källargångarna som förråd och soprum. Förutom att det innebär onödiga kostnader för föreningen är det en brandrisk.

Inget öppet hus i föreningslokalen på följande tisdagar: 22/12, 29/12 och 4/1 2016

Styrelsen Brf Fyrhöjden

Informationsbrev 1/2016 (2016-01-21)

Extra föreningsstämma lördag 30/1, kl 13.00

Lördag 30/1, kl 13.00 har vi en extra föreningsstämma för att välja två ledamöter i ett fyllnadsval, d v s ledamöter väljs in i styrelsen fram till den ordinarie stämman. Stämman kommer att hållas i föreningslokalen, FSV 108. Skälet är, som vi informerade om i höstas, att det är för få styrelseledamöter, då det varit flera avhopp i styrelsen p g a sjukdom och flytt för arbete utomlands.

Enkät – Energistudie

Vi uppmanar alla att fylla i den enkät som alla fått hem i brevlådan och sedan lägga den ifyllda enkäten i föreningslokalen, FSV 108 på gaveln. Eller fyll i enkäten direkt på nätet:http://goo.gl/forms/95GnIweUIq

Ju bättre underlag vi får i den pågående energistudien, ju bättre energibesparande beslut kan styrelsen fatta.

Kodlås

Det är en pågående upphandling för nya kodlås till portarna. Mer information kommer angående detta byte.

Tvättstugan

En generell genomgång av maskiner i tvättstugan ska göras och en allmän uppfräschning kommer samtidigt att göras i lokalerna, inkl utbyte av städutrustning mm.

Tömning av källare

Föreningen måste tyvärr, återigen, lägga pengar på källarröjning. Det är tråkigt att konstatera att boende fortsätter att använda källargångarna som grovsoprum och föreningen får stå för kostnaderna för bortforsling gång på gång, istället för att lägga pengar på trevliga aktiviteter.

Trappförråd

Alla trappförråd som saknar hyresavtal kommer att tömmas och nya lås kommer att installeras. Du som nyttjar ett trappförråd, men som inte betalar för detta, uppmanas kontakta Rådstornet för att få ett hyresavtal.

Uppmaning från Grannsamverkan

Grannsamverkan behöver fler medlemmar och uppmanar att intresserade kommer till deras nästa möte 17 februari kl 19.00 i föreningslokalen FSV 108 så berättar de vilka de är och vad de gör